Search

Logo

Logo LB voor u en uw dorp maasgouw

Clock

Samenvatting verkiezingsprogramma LOKAAL BELANG 2014

lb2014 3

De gemeenteraadsverkiezingen komen snel dichterbij en wellicht dat u nog even de tijd kunt nemen om op basis van de inhoud een weloverwogen keuze te maken.

Wij hebben een samenvatting van ons verkiezingsprogramma gemaakt waarin u snel kunt zien waar Lokaal Belang voor staat.
Lokaal Belang hecht grote waarde aan blijvende aandacht voor de leefbaarheid in onze dorpen.

Vandaar ook onze slogan "SAMEN voor uw dorp".
Per dorp benoemen wij speerpunten die de komende periode bijzondere aandacht vragen en daarmee voor ons belangrijke doelen zijn die wij de komende periode willen realiseren. 

Samenvatting Verkiezingsprogramma LOKAAL BELANG 2014-2018.

De afgelopen periode was Lokaal Belang met 8 raadsleden vertegenwoordigd in de gemeenteraad van Maasgouw. In het College van Burgemeester en Wethouders was Lokaal Belang vertegenwoordigd met 2 wethouders. Als grootste fractie en coalitiepartij had Lokaal Belang daarom een belangrijke invloed op de talrijke besluiten die voor onze inwoners genomen moesten worden. Onze betrokken kandidaten willen ook de komende 4 jaar een belangrijke bijdrage aan het woon- en leefgenot van onze inwoners leveren. Lokaal Belang is de afgelopen 7 jaar een zeer stabiele factor in de gemeentepolitiek van Maasgouw gebleken en wij hopen dit ook de komende 4 jaar voort te zetten.

Uitgangspunten en maatschappelijke ontwikkelingen als leidraad voor ons doen en laten.

* Elk dorp heeft haar eigen identiteit. Die identiteit betekent onderlinge verbondenheid, betrokkenheid en trots. Dus: Lokaal wat in de dorpen kan, centraal wat gezamenlijk moet”.

* De gemeente lost niet alles meer op, maar stimuleert en geeft ruimte voor initiatief en verantwoordelijkheid aan inwoners, ondernemers en verenigingen.

* Zowel milieutechnisch als sociaal willen we een duurzame koers volgen. Denk aan het gebruik van duurzame materialen en een gescheiden afvalwatersysteem, maar ook aan het laten meedoen van mensen die niet in het arbeidsproces zitten of niet meer maatschappelijk actief zijn.

* Lokaal Belang kiest voor losse samenwerkingsverbanden op diverse vlakken waardoor Maasgouw zelfstandig kan blijven. De overheid kan daardoor dichter bij de burger staan.

* Gemeente, maatschappelijke organisaties, verenigingen en ondernemers zullen moeten anticiperen op de toename van het aantal senioren en de afname van het aantal jongeren

* Op het gebied van jeugdzorg, de WMO/AWBZ en de arbeidsparticipatie worden belangrijke taken van de rijksoverheid naar gemeenten over gedragen.

* Door de economische crisis en het beleid van de rijksoverheid zijn de komende jaren verdere bezuinigingen noodzakelijk.

* Meer en meer wordt een extra appèl gedaan op de eigen verantwoordelijkheid van burgers. Om ons voorzieningenniveau in stand te houden zal bezien moeten worden of verenigingen en burgers taken die nu nog door de gemeente worden uitgevoerd kunnen en/of willen overnemen.

* Bij een zorgvuldige invulling van onze digitale informatievoorziening ziet Lokaal Belang kansen om onze dienstverlening verder te optimaliseren. Dit dient aanvullend te zijn op een goede dienstverlening via telefoon, huisbezoek en/of balie.

De burger centraal bij onze dienstverlening.

* Om initiatieven, ondernemerschap en evenementen mogelijk te maken is het van belang alle overbodige regels en procedures voor onze inwoners, ondernemers en verenigingen af te schaffen.

* We gaan onze dienstverlening verbeteren door meer ‘op afspraak’ te werken. Daar willen we ons de komende jaren sterk voor maken.

* Ons gemeentehuis in Maasbracht dient te worden aangepast aan deze tijd. In de eerste plaats om onze dienstverlening aan burgers te verbeteren maar ook om de werkomstandigheden voor onze medewerkers te verbeteren.

* Hulp en ondersteuning aan onze inwoners moet worden besproken en bekeken, in en vanuit hun thuissituatie en niet van achter het bureau.

* Om onnodige bureaucratie te voorkomen wil Lokaal Belang één aanspreekpunt binnen de gemeente voor ondernemers gerealiseerd zien.

* Snellere reactie en afhandeling van (aan)vragen.

Leefbare dorpen.

De leefbaarheid in een dorp is en blijft voor Lokaal Belang het belangrijkste speerpunt. Dit krijgt onder meer aandacht door.

* Lokaal Belang blijft streven naar een gelijkmatige verdeling van woningbouwcontingenten over de verschillende dorpen. Woningen dienen financieel bereikbaar te zijn voor jonge gezinnen (starterwoningen) en senioren. Er dienen afspraken gemaakt te worden met woningbouwcoöperaties over het nemen van hun verantwoordelijkheid voor wonen en zorg in de verschillende dorpen.

* Het realiseren en in stand houden van schoolgebouwen met een brede maatschappelijke functie en het stimuleren van samenwerking tussen scholen en maatschappelijke organisaties.

* Ondersteuning van verenigingen en vrijwilligers via het verstrekken van subsidies, het in standhouden van gemeenschaps- en sportaccommodaties en ondersteuning via deskundige advisering. Tevens mag er niet verder gekort worden op de subsidies richting verenigingen.

* Voortdurende aandacht voor de kwaliteit van de leefomgeving. Mensen moeten zich thuis voelen en dat begint in de eigen straat en buurt. Groen in de buurten en straten verlevendigt het karakter van de buurt en straat. Burgers en overheid hebben hier een gezamenlijke verantwoordelijkheid.

* Bewaken verkeersveiligheid door onder andere het beperken van zwaar verkeer in de dorpskernen, het inzetten van snelheidsmeters, maar vooral ook door tijdig overleg met de inwoners.

* Een veilige leefomgeving is voor burgers het meest belangrijke aspect van leefbaarheid. De gemeentelijke rol is helaas beperkt. Met de inzet van Bijzondere Opsporing Ambtenaren, frequent overleg met de politie, het stimuleren van buurtpreventieprojecten en overleg met jongeren en ouders bij overlastsituaties maakt Lokaal Belang zich sterk voor een veilige leefomgeving.

Welzijn en zorg voor iedereen.

* Samen met bedrijven en verenigingen gaan we de uitdaging aan om ook mensen met een beperking volwaardig aan onze samenleving te laten deelnemen. Ofwel: volwaardig burgerschap voor al onze inwoners!

* We gaan zorgen voor een laagdrempelige toegang tot (gemeentelijke) voorzieningen, met persoonlijk contact voor die mensen die extra zorg nodig hebben.

* Samen met zorginstellingen en vrijwilligers realiseren we integrale dagvoorzieningen.

* Samen met de basisscholen en verenigingen ontwikkelen we integrale jeugdcentra op kernenniveau. Kwetsbare jongeren krijgen hierdoor eerder aandacht en hulp.

* We zetten in op adequate vervoersvoorzieningen, met bijzondere aandacht voor de mobiliteit voor hulpbehoevenden.

* We verbeteren de ondersteuning en aandacht voor de mantelzorger.

Maasgouw: een bedrijvige gemeente.

* Een integraal aanspreekpunt voor ondernemers.

* De ontwikkeling van grootschalige bedrijventerreinen pakken we op in samenwerking met de onze buurgemeenten.

* Bestaande bedrijventerreinen gaan we samen met ondernemers revitaliseren, met ondersteuning van de Ontwikkelingsmaatschappij Midden Limburg en de Herstructureringsmaatschappij voor Bedrijven.

* We stimuleren en ondersteunen initiatieven zoals agrotoerisme en zorgboerderijen.

Onze financiën op orde.

* We koesteren de huidige lage lastendruk voor onze inwoners. Beperkte lastenverhoging lijkt vooralsnog onvermijdelijk.

* De lastendruk voor ondernemers is relatiefhoog, deze gaan we verminderen.

* Sluitende meerjarenbegroting, zodat wij geen financiële schulden structureel doorschuiven richting onze kinderen.

Speerpunten per dorp.

Lokaal Belang hecht grote waarde aan blijvende aandacht voor de leefbaarheid in onze dorpen. Per dorp benoemen we speerpunten die de komende periode bijzondere aandacht vragen en daarmee voor ons belangrijke doelen zijn die we de komende periode willen realiseren:

Beegden

* Promoten van de Beegderheide als natuurgebied.

* Actieve gemeentelijke rol bij de renovatie van Huis Ter Beegden.

* Tegengaan van het sluipverkeer over de Nieuwstraat, Abelenstraat en Dorpsstraat.

Brachterbeek

* Verkeersdrukte Kempweg, Stationstraat en Clauscentrale oplossen c.q. beperken.

* Waarborgen van de gemeenschapsfunctie ‘Baekerhoes’.

* Herinrichting van het terrein van de (voormalige)basisschool.

Heel en Panheel

* Stimuleren van het opknappen en behouden van kasteel St. Anna.

* Realiseren woningbouw in het centrum en daarmee het opvullen van de ‘kale plekken’.

* Opknappen brug Heel - Panheel.

* Blijvende aandacht voor een volledige sanering van Edelchemie.

Linne

* Gebiedsontwikkeling locatie huidige supermarkt met zorgwoningen ten dienste van de leefbaarheid.

* Vaststellen en uitvoering geven aan toekomstvisie gemeenschapshuizen De Pool, Kloosterhof en Maartenshof.

* Stimuleren van een verantwoorde afbouw van het Linnerpark. Leefomgeving van huidige bewoners dient op korte termijn verbeterd te worden.

Maasbracht

* Gebiedsontwikkeling huidige basisscholen (Klimop en het Palet), inclusief sportaccommodatie Brachterbeek in combinatie met de aanpak parkeeroverlast in het centrum.

* Upgrading van Cultureel Centrum de Spil.

* In overleg met ondernemers oplossingen zoeken voor de (toenemende) leegstand in de Molenweg.

Ohé en Laak

* Het vinden van een passende oplossing voor de leegstand van de voormalige basisschool, in combinatie met de verenigingszaal.

* In standhouden van het fietsveer.

* Realiseren woningbouw op huidige tennislocatie.

Stevensweert

* Woningbouw Op de Konie door particulieren.

* Blijvende aandacht voorde parkeerproblematiek in het centrum.

* Behouden sportzaal de Werken.

Thorn

* Nieuwe functie Hofferkeukens in relatie tot het buitenpodium.

* Herinrichting gebied rondom voormalig jeugdhuis.

* Woningbouw locatie huidige basisschool.

Wessem

* Herbestemming voormalige zwembad en sportzaal Westa in relatie met en in samenwerking met verzorgingstehuis St. Jozef.

* Herbestemming voormalige voetbalvelden in samenhang met het terrein van het Medisch Kinderdagverblijf in een vastgesteld bestemmingsplan met o.a. woningbouw gericht op starters.

* Harmoniezaal omvormen tot een echt gemeenschapshuis voor Wessem .