Raadsvergadering 17 december 2019

Dinsdag 17 december 2019 werden de volgende raadsvoorstellen besproken.
Namens Lokaal Belang spraken Bert Impelmans, Sjors Blomen en Erik Vrinzen in eerste termijn.

Deel dit bericht

Agendapunt 3

Initiatiefvoorstel Kinderraad
(voordracht Bert Impelmans namens Lokaal Belang)

1. Het instellen van een Kinderraad in de gemeente Maasgouw met ingang van het nieuwe schooljaar 2020-2021;
2. Een bedrag van € 2.500 uit het raadsbudget beschikbaar te stellen voor de uitvoering van dit initiatief;
3. Te voorzien in de nodige ambtelijke bijstand;
4. De Kinderraad na een jaar evalueren.

Voorstel unaniem aangenomen.

Agendapunt 4

Voorstel tot vaststelling van het Armoedebeleid Gemeente Maasgouw 2020-2024
(voordracht Sjors Blomen namens Lokaal Belang)

1. Het Armoedebeleid Gemeente Maasgouw 2020-2024 vast te stellen.
2. Structureel een bedrag van € 10.000 toe te voegen aan het budget voor het gemeentelijk armoede- en schuldenbeleid voor innovatie en ontwikkeling.

Voorstel aangenomen (fracties LB – CDA – VVD – LVM – PWM)
Tegen: NLM

Agendapunt 5

Voorstel tot vaststelling van de belastingverordeningen en het kwijtscheldingsbesluit 2020
(voordracht Erik Vrinzen namens Lokaal Belang)

1. De OZB-opbrengst woningen voor 2020 te verhogen met  € 100.000 (inclusief € 40.000 areaaluitbreiding) en voor nietwoningen geen indexering toe te passen. 2. De tarieven rioolheffing voor 2020 niet te verhogen en gelijk te houden aan de tarieven 2019.
3. De tarieven afvalstoffenheffing 2020 vast te stellen op basis van kostendekkendheid en vervolgens inzetten van het restant uit het egalisatiefonds afval van ad € 50.000 om de lastendruk geleidelijk te laten stijgen ten opzichte van 2019. Na deze laatste aanwending uit het egalisatiefonds afval wordt voorgesteld om de voorziening op te heffen.
4. De tarieven voor de hondenbelasting voor 2020 te handhaven op het niveau 2019.
5. De tarieven voor de (water)toeristenbelasting voor 2020 te laten stijgen met 8,8% ten opzichte van 2019.
6. De tarieven voor de forensenbelasting met 1,4% te indexeren en aanvullend te verhogen met 8,8%.
7. De legesbedragen te indexeren met 1,4% ten opzichte van 2019, met uitzondering van de wettelijke maximumtarieven.
8. De marktgelden en de lijkbezorgingsrechten met 1,4% te verhogen.
9. De parkeerbelastingen voor 2020 te handhaven op het niveau van 2019.
10. De betreffende belastingverordeningen 2020 vast te stellen.
11. Het kwijtscheldingsbesluit Maasgouw 2020 vast te stellen.

Voorstel aangenomen (fracties LB – CDA – VVD)
Tegen: NLM – LVM – PWM