Lokaal Belang verantwoordt zich!

Dankzij een uitstekend verkiezingsresultaat  werd Lokaal Belang in 2014 de grootste partij in de Gemeenteraad van Maasgouw. Met 7 (en vanaf november 2017 met 8) raadsleden, 5 commissieleden en 2 wethouders waren we de afgelopen raadsperiode in staat om een groot deel van onze beloften na te komen. Op deze pagina blikken we terug en leggen we naar onze inwoners verantwoording af over de afgelopen periode.

In ons Verkiezingsprogramma 2014-2018 zijn we ingegaan op een aantal algemene thema’s, maar ook, en in bijzonder, op een aantal speerpunten per dorp.

Algemene thema’s

 • We zijn erin geslaagd om een groot aantal regels af te schaffen. Regels met geen of weinig meerwaarde hebben we geschrapt. Denk bijvoorbeeld aan regels bij het aanvragen van een welstandsvergunning.
 • De dienstverlening aan het loket hebben we uitgebreid, met name door meer mogelijkheden te creëren voor afspraken buiten kantoortijden.
 • We hebben een belangrijk besluit genomen over de verbouwing van ons gemeentehuis. Na de verbouwing in 2018 gaan vooral onze inwoners die het gemeentehuis bezoeken, daarvan profiteren.
 • Onze inwoners worden steeds vroeger en beter betrokken bij belangrijke besluiten. Als voorbeeld noemen we de inbreng van inwoners bij reconstructiewerkzaamheden van wegen.
 • Er is een traject gestart om onze medewerkers nog meer vanuit de ‘leefwereld’ van onze inwoners te laten werken. We denken steeds meer in het vinden van oplossingen, waarbij regels ondergeschikt zijn.
 • De woningbouw was de afgelopen periode een belangrijk, maar moeilijk onderwerp. Ons woningbouwprogramma was niet meer afgestemd op de veranderde samenstelling van onze bevolking (meer senioren, minder jongeren) en terugloop van het aantal inwoners. Daardoor hebben we soms moeilijke en pijnlijke besluiten moeten nemen. Begin 2018 zijn nieuwe afspraken gemaakt  en is er weer ruimte voor nieuwe woningbouw
 • Er is (weer) fors geïnvesteerd in de accommodaties in de verschillende kernen (zie ook de speerpunten per kern).  Verder is er geld beschikbaar gesteld voor de huisvesting van verenigingen in Wessem en de Spil in Maasbracht. Uitvoering hiervan vindt in 2018 plaats.
 • De subsidies aan verenigingen zijn in stand gebleven. Extra subsidies zijn er gekomen voor burgerinitiatieven zoals dorpsraden en inloopactiviteiten.
 • Verenigingen worden ondersteund door professionele coaches zoals buurtsportcoaches en de kernenregisseur.
 • Dorpen worden nauw betrokken bij groenprojecten. Denk aan de Entente Floriale in Stevensweert en vergelijkbare projecten in Thorn en Wessem.
 • Voor de verkeersveiligheid worden snelheidsmeters ingezet. Bij werkzaamheden aan wegen worden in overleg met de omwonenden ook verkeersveiligheidsmaatregelen genomen.
 • Voor de veiligheid worden, in overleg met inwoners en politie, buurtpreventieprojecten uitgevoerd. Bij signalen van overlast van jongeren wordt een professionele jongerenwerker ingezet.
 • Door het vrijstellen van leges is het organiseren van evenementen vereenvoudigd.
 • De overdracht van zorgtaken voor jeugd, ouderen en mensen met een beperking, van het Rijk naar de gemeente, kostte veel energie. In Maasgouw zijn we erin geslaagd die taken goed over te nemen. Met de beschikbare middelen hebben we de zorg voor mensen die dat nodig hebben, kunnen voortzetten. Onze medewerkers werden getraind in het voeren van keukentafelgesprekken. Inloopactiviteiten als ontmoetingsmomenten in de kernen, worden financieel en organisatorisch ondersteund.
 • Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (denk o.a. aan nieuwkomers) worden ingezet in de groenvoorziening.
 • Voor mantelzorgers wordt een speciale waarderingsbijdrage in het leven geroepen.
 • Vervoersvoorzieningen worden voortgezet. Initiatief om te komen tot een Wensbus wordt ondersteund.
 • Voor jongeren met overgewicht worden specifieke bewegings- en gezondheidsactiviteiten georganiseerd.
 • In Beegden en Linne werden initiatieven voor een beweegtuin ondersteund en gerealiseerd.
 • Onder het motto ‘Bedrijvig Maasgouw’ zijn ontmoetingsmomenten voor en met ondernemers door de gemeente opgestart.
 • Er is gezorgd voor een centraal aanspreekpunt voor ondernemers.
 • Projecten gericht op het verminderen en/of het voorkomen van leegstand zijn gestart. Resultaten zijn behaald maar nog onvoldoende;  het kan beter!
 • Een start is gemaakt met de Nautische Boulevard in Wessem. Nieuwe initiatieven van ondernemers worden financieel ondersteund en voor de aankoop van gronden geld vrijgemaakt.
 • Door onze gezonde financiële positie slaagden we er ook de afgelopen vier jaar in om de lasten voor onze burgers laag te houden. Sinds 2017 kent de gemeente Maasgouw de laagste burgerlasten in de provincie Limburg.
 • De lastendruk voor de ondernemers hebben we de afgelopen periode niet verhoogd.
 • Financiële reserves zijn ingezet voor belangrijke projecten, zoals nieuwbouw van scholen, onderhoud van gemeenschapshuizen en herstructurering van bedrijventerreinen.

Speerpunten per dorp

Lokaal Belang hecht grote waarde aan blijvende aandacht voor de leefbaarheid in onze dorpen. Per dorp benoemen we speerpunten die de afgelopen periode bijzondere aandacht kregen.

 • Voor de renovatie van Huis ter Beegden zijn concrete afspraken gemaakt. Hiermee is in 2017 gestart.
 • Voor het herstel van de Kiosk in Beegden is een bedrag beschikbaar gesteld.
 • In en rondom Duinenberg is een start gemaakt met de oplossing van het waterprobleem. In 2018 zullen de resultaten bereikt zijn.
 • In ’t Leuke is de Huiskamerplus voor mensen met een zorgbehoefte ingericht.
 • Terugdringen van sluipverkeer blijft moeilijk door specifieke eisen aan de wegindeling.
 • De Kempweg/Stationsstraat is in overleg met de inwoners
 • In overleg met de omwonenden is het terrein tussen Kerkstraat en Rector Hendrikxstraat opnieuw ingericht.
 • Een extra financiële bijdrage is verstrekt voor de renovatie van het Baekerhoes.
 • De brug Heel-Panheel is opgeknapt.
 • Met particuliere ondernemers zijn afspraken gemaakt over het opknappen van het kasteel op het voormalig terrein van St. Anna. Uitvoering vindt, naar verwachting, plaats in 2018.
 • Aanpak wateroverlast in Reutsberg..
 • Veel energie is gestoken in de sanering van het terrein Edelchemie.
 • Bouwinitiatieven in de kern konden helaas niet gehonoreerd worden.
 • Snelheidsbeperkingen via succesvolle maatregelen.
 • Reconstructie van de Panheelderweg.
 • Probleemsituatie met jongeren werden adequaat opgepakt en opgelost.
 • Afspraken zijn gemaakt over de toekomstige nieuwbouw van gebied Linne Zuid-Oost (voormalige voetbalvelden). Voor de huidige bewoners is de straat opgeknapt en verlichting en riolering in orde gemaakt.
 • Medewerking werd gegeven aan het initiatief om in Maartenshof een zorgvoorziening te realiseren.
 • De sporthal is gerenoveerd (kleedlokalen, ontmoetingsruimte).
 • Diverse reconstructies aan wegen: Veestraat, Markt, N271.
 • Initiatieven voor nieuwe speelplekken konden helaas (nog) niet verwezenlijkt worden.
 • De nieuwbouw van de brede school aan de Kruisweg is gerealiseerd.
 • Met een projectontwikkelaar zijn afspraken gemaakt over nieuwbouw op de voormalige schoollocatie aan de Suikerdoossingel. Realisatie in 2018.
 • Met de ondernemers is gezocht naar oplossingen voor de (toenemende) leegstand.
 • Gestart werd met de verbouwing van CC De Spil. Realisatie in 2018.
 • Diverse reconstructies aan wegen (o.a. : Oad Brach). Met vroegtijdige inbreng van de bewoners!
 • Het havengebied werd verder gemoderniseerd.
 • Bij de Provincie Limburg is aangedrongen op de vermindering van de geuroverlast van de Heus.
 • Voor Walburgia is een nieuw voetbalcomplex gerealiseerd.
 • Door een financiële bijdrage bleef het fietsveer ook de afgelopen vier jaar varen.
 • Met een projectontwikkelaar zijn concrete afspraken gemaakt voor nieuwbouw van woningen op de voormalige schoollocatie. Start van de werkzaamheden, naar verwachting, in 2018.
 • Voor de ontwikkeling van de voormalige tuinen van kasteel Walborg is geld vrijgemaakt.
 • Sluiting van sportzaal de Werken is teruggedraaid.
 • Het tenniscomplex, met huisvesting voor Kindervakantiewerk, is gerenoveerd.
 • Voor het gebied Op de Konie is een voorbereidingsbesluit genomen om een zorgvuldige ontwikkeling van dit gebied mogelijk te maken.
 • Samen met de inwoners een succesvolle uitvoering van de Entente Florale: 2e prijs!
 • Verfraaiing Markt; onder andere door terugbrengen van herkenbare ‘deurmatten’.
 • Met de voetbalvereniging is consensus bereikt over de toekomst van het sportpark.
 • De brede maatschappelijk voorziening voor (met name) de basisschool is gerealiseerd.
 • Voor nieuwbouw van huurwoningen op deze locatie zijn afspraken gemaakt met Wonen Limburg. Realisatie in 2018.
 • Het gebied ‘voormalig jeugdhuis’ is overgedragen aan een projectontwikkelaar en zal in 2018 worden
 • De Hofferkeukens zijn verkocht; nieuwe ontwikkelingen hiervoor worden verwacht in 2018.
 • In december 2017 is een besluit genomen over een nieuwe huisvesting voor de verenigingen die gebruik maken van de Harmoniezaal en voor TTV Westa. Tevens zijn afspraken gemaakt over het opknappen van sportzaal De Tump en jeugdhuis de Sprong.
 • Diverse reconstructies aan wegen: oude centrum, De Lange Beemdens.
 • In nauwe samenwerking met de Dorpsraad zijn de voormalige voetbalvelden opnieuw ingericht.
 • Financiële bijdragen zijn verstrekt voor nieuwe ontwikkelingen aan de Nautische Boulevard.

Heeft u vragen over onze verantwoording?

Neem contact met ons op