Algemene Beschouwingen Begroting 2020

A.B. Lokaal Belang programmabegroting 2020.

Voorzitter, een meerjarige sluitende begroting voor 2020 en de volgende jaren. De fractie LB ( Lokaal Belang) is daar heel tevreden over. Onze dank op voorhand aan allen die hierbij betrokken waren. Wat brengt ons het jaar 2020? De eventuele heringebruikname van Claus C ( misschien wel D ) in Maasbracht. Welke werkzaamheden brengt dit met zich mee? De uitvoering van de hoogwater- en dijk – beschermings – plannen en het retentiebekken liggen bij externe partijen zoals Minister / het Waterschap en Rijkswaterstaat. Het Waterschap heeft onlangs haar plannen kenbaar gemaakt aan de werkgroep en aan de bevolking binnen Wessem / Thorn. Jammer genoeg komen deze plannen niet met elkaar overeen vooral met betrekking tot de kademuur in Wessem. Nader overleg tussen genoemde partijen is wel afgesproken. De situatie rondom Leerke Ven in Panheel vraagt nog steeds extra aandacht. De doelstellingen van omwonenden, de ondernemer en andere belanghebbenden liggen nog steeds uit elkaar. Ons advies…. Blijf in gesprek met alle betrokken partijen.

Het woningvraagstuk blijft een moeilijke materie. Oude plannen worden uitgevoerd vooral in Thorn en Maasbracht en straks een fiks aantal woningen in Stevensweert en Linne. LB vraagt het college vooral ook naar de andere dorpen binnen Maasgouw te kijken om ook daar de leefbaarheid te kunnen waarborgen voor de eerste tientallen jaren. En is de planvoorraad eindelijk geregeld… nu duikt het probleem, de CO2 / stikstof en PFAS op – tav bouw / verbouw. Wij vinden dat er voor starters / kleine huishoudens en sociale gevallen nog steeds nagenoeg geen mogelijkheden zijn en daar zal de focus echt op gericht moeten zijn. Het woonwagenvraagstuk loopt inmiddels ook hebben wij begrepen, een goede zaak.

Recreatie en toerisme; dit blijft een belangrijk speerpunt voor onze gemeente. Denk aan het opknappen van fietspaden en de mooie fietsroutes binnen ons gebied / grensgebied. Recreatief gezien kost het zwembad in Maasbracht extra geld, echter het is wel een must gebleken deze mooie zomer. Ook de speeltuin – annex zwemgelegenheid in Linne, gedragen door vrijwilligers vraagt de nodige aandacht, vooral ook qua langdurig lijfsbehoud. Hier is echt behoefte aan blijkt uit de bezoekersaantallen. Hoe lang is o.a. het onderhoud en toezicht nog gewaarborgd bij de vrijwilligers is onze vraag?

Lasten: Onze financiële huishouding ziet goed uit met voldoende reserves. Op landelijk / provinciaal niveau zullen wel degelijk enkele belastingen stijgen (o.a. het Waterschap ) danwel prijsstijgingen doorgevoerd worden ( o.a. de ziektekosten ) In de laatste septembercirculaire bleek een leuk positief bedrag onze kant op te komen. In deze begroting zitten meerdere voorstellen t,a.v. onze lasten en deze moeten een eindbeslissing krijgen in de raadsvergadering van december 2019. Moeten we dan even goed de OZB met de inflatie – correctie verhogen is onze vraag? De gemeentelijke lasten blijven overigens met de college – voorstellen voor de Maasgouwse inwoners nagenoeg het laagst in Limburg, ja zelfs in Nederland. LB wil dit het liefst zo lang mogelijk behouden.

Leefbaarheid: Het streven tot behoud van de jaarlijkse kermis in onze dorpen i.s.m. met inwoners / plaatselijke ondernemers / dorpsraden lijkt aan te blijven slaan. Als gemeente dit blijven steunen en waar mogelijk faciliteren is ons streven. LB vindt het verder een zeer goede zaak dat de gemeente Maasgouw elk jaar twee kernen extra opknapt. Meerdere kernen worden sowieso opgeknapt of opgesierd met bloembakken rondom lantaarnpalen, door de gemeente gefinancierd en door inwoners zelf mee aangeplant.

Accommodaties: Het ontwerp gemeenschapszaal en sportaccommodatie Wessem verkeert nog steeds in de beginfase. Nadat in december 2017 reeds een besluit genomen was hebben recessie en de hoogwater beschermingsplannen er toe geleid een heroverweging te moeten maken en zijn we weer terug bij af. In een afgelopen week gehouden vervolggesprek met de Wessemse verenigingsbesturen blijkt de langzame gang van het traject hoog te zitten. Ook in enkele andere dorpen is vraag naar een verenigingszaal is ons gebleken. Hier zien wij als LB een extra uitdaging in want we willen onze Maasgouwse dorpen en hun verenigingen zo lang mogelijk leefbaar houden.

Interne zaken / communicatie: Vanuit de gemeente is men flink aan de slag gegaan om de communicatie algemeen te verbeteren, uitvoering geven aan het Media- / communicatieplan. Als gemeente kun je hiermee veel aan vertrouwen winnen bij onze inwoners. LB vraagt wel van het bestuur en ambtenaren om ons raads- en commissieleden beter te positioneren. Heel vaak vinden in onze dorpen vergaderingen over actuele zaken plaats zonder dat raads- en commissieleden hiervan weten of pas heel laat horen. Daarom heeft LB hiervoor een MOTIE gemaakt.

Een eigen buitendienst met eigen wijkteams werkt inmiddels al enkele jaren heel goed vanuit het college / portefeuillehouder opgezet en dat in samenwerking met de Westrom. Bij dit laatste “samenwerkings – bedrijf”worden nu ook de puntjes op de i gezet voor betere beheersbare kosten hebben we onlangs meegekregen.

MER: ons samenwerkingsverband met Echt/Susteren en Roerdalen. Een nieuwe organisatie structuur moet de aansturing in een rustiger vaarwater brengen. De vraagstukken m.b.t. de ICT en werkdruk worden aangepakt. In rust werken aan een goede structuur winden wij heel belangrijk. Eventuele verkoop van het oude gemeentehuis in Heel heeft directe gevolgen voor de ICT back – up infrastructuur, welke daar nog aanwezig is na vertrek van ons bestuursgedeelte en de MER -organisatie . ( LB heeft hier een motie over )

Een goede zaak vindt LB dat er steeds betere afstemming plaats vindt met partners over zaken in veel samenwerkingsverbanden, dit middels de werkgroep Grip op Samenwerking.

Milieubeleid: De milieu- problematiek rondom het bedrijf De HEUS in Maasbracht is en blijft nog steeds een heet hangijzer, mbt de stankoverlast en vergunningen. College …. blijf zo lang mogelijk in gesprek met vergunningverstrekker / de provincie en het bedrijf en vooral de bewoners. Leef- en woongenot moet hierbij hoog in het vaandel staan vindt LB.

2020: Wordt het jaar waarin we met de energietransitie aan de slag gaan, Sturen waar het kan. Hierbij maken we gebruik van de Regionale Energie Transitie die dit jaar vormgegeven gaat worden. Parallel hieraan hebben we onze eigen klimaat – en duurzaamheidsambities die daarop moeten aansluiten, zo mogelijk versterken. Zie de projecten met zonnepanelen vanuit de gemeente bv op eigen daken en ook enkele burgerinitiatieven. Niet het hele landschap volbouwen met zonnepanelen maar wel toestaan op weloverwogen plekken.

Het CO-2 / stikstof- en PFAS – vraagstuk zet iets grotere bouwwerken en bouwplannen (hopelijk slechts tijdelijk) stop. Deze problematiek zal zeker gevolgen hebben, met verplichte aanpassingen voor werkzaamheden rondom de bouw, voor bedrijven op agrarisch gebied en voor het verkeer. Landelijk beleid is hiervoor in de maak en maatgevend.

Op industrie – en winkel gebied heeft de herstructurering van de bedrijventerreinen, met name de Nautische Boulevard rondom de Prins Maurits – haven in Wessem onze volle aandacht. Ontwikkelingen van initiatiefnemers alhier worden niet alleen vanuit de gemeente maar ook vanuit de provincie mee ondersteund, zeker goed voor de werkgelegenheid in onze gemeente.

Extra aandacht voor ons winkelgebied zal moeten blijven. Zie ook hier de vaker leegstaande winkels o.a. door als gevolg van winkelen via internet / concurrentie en ouderdom van de ondernemers. Onze winkelstraten proberen aantrekkelijk te houden is ons devies. Vraag van LB; Leegstand ombouwen tot woongebeuren? Op enkele drukke dagen in de week zien we vaker parkeerproblemen ontstaan in het centrum van Maasbracht, vooral nu er een aantal parkeerplaatsen weg zijn aan de Suikerdoossingel. Hier moeten we zeker iets aan doen. Werk dus voor het college om samen met de ondernemers naar een oplossing te zoeken.

Sociaal / jeugd – beleid : Bij de presentatie van de gezondheidsnota onlangs kregen we veel goede zaken te horen wat binnen Maasgouw op dit gebied gebeurt.

Armoedebeleid: In deze begroting is structureel geld opgenomen ter bestrijding van de armoede, o.a. het stimuleren van een gezonde levensstijl, schuldhulpverlening of hulp ter voorkoming van schulden. Ook mensen in financiële kwetsbare posities wordt laagdrempelig hulp en ondersteuning aangeboden, een zeer goede zaak vindt LB.

Ambulante taalscholing NT2: Voor 2020 zijn hiervoor geen extra kosten ingepland, wel in 2021 een incidenteel tekort en de daaropvolgende jaren een structureel tekort. De grote taalachterstand wegwerken voor o.a. kinderen van vluchtelingen en nieuwkomers vindt LB een heel goede zaak, want als minder kinderen met taalachterstand instromen is er straks wellicht minder budget nodig.    Vraag aan de wethouder: gezien de laatste ontwikkelingen lijken er weer meer vluchtelingen ook onze kant op te komen. Zijn de beoogde bedragen hierop toereikend en voldoende begroot?

Ketenaanpak voor personen met verward gedrag    Het is vaak niet duidelijk waar de taak -verantwoordelijkheid ligt of waar opvang van… of…. van wie ondersteuning verkregen kan worden. De portefeuillehouder heeft in een eerdere toelichting aangegeven dat een pilot lopende is met als doel : verheldering, verduidelijking en een praktische uniforme toepasbaarheid. LB vindt het zeer belangrijk daarom is dit ook opgenomen in het coalitieakkoord.  VRAAG aan de portefeuillehouder:   Wij willen graag de stand van zaken weten m.b.t. de Ketenaanpak voor personen met verward gedrag. Wanneer zijn de resultaten van die pilot bekend?

Inzet zal vereist blijven op het gebied van veiligheid. We benoemen o.a. Maasbracht waar rondom de sporthal nog wel eens overlast werd en wordt ervaren. Met politie en de boa’s zaken goed afstemmen en jeugd aanspreken is ons devies.

Een goed onderwijs – beleid met gezonde scholen vinden wij zeer belangrijk waar alle scholen binnen Maasgouw inmiddels aan mee doen.

ALGEMEEN: Er gebeuren heel veel goede zaken binnen Maasgouw, een mooie plek om goed te wonen en te werken. Kijk hiervoor ook eens in het jaarverslag van de Burgemeester wil ik iedereen aanraden. Kijkend naar ons LB – partijprogramma en inherent hieraan het coalitieakkoord en collegeprogramma: Wij moeten echt aan de slag met de vernieuwingsagenda. De werkgroep bestuurlijke vernieuwing bestaande uit leden van alle partijen binnen deze raad is nu lopende en wij hebben daar alle vertrouwen in. Reële vragen voor LB zijn: Hoe om te gaan met de vele plannen binnen onze dorpen ? Waar positioneer je dorpsraden en –overleggen, alsmede burger – initiatieven ? Het meepraten door dorpsraden middels aangeleverde stukken hoe zij denken over hun dorp? Hoe kunnen we in goede samenwerking bepaalde plannen realiseren binnen redelijke kosten natuurlijk?

TOT SLOT: De Fractie LB dankt de griffie voor de ondersteuning het afgelopen jaar alsmede de ambtenaren en ook het college van BenW, waar we voor vragen altijd terecht konden. Tevens willen wij de goede en constructieve samenwerking binnen de huidige Maasgouwse gemeenteraad extra benadrukken met de coalitiepartners en ik durf ook te stellen met de andere 3 partijen en dat in het belang van de inwoners van Maasgouw.

Tot zover de 1e termijn voorzitter.

Deel dit bericht

Wilt u ook lid worden van Lokaal Belang?

Neem contact met ons op