Beste voorzitter, college, ambtenaren, raads- en commissieleden en inwoners van ons mooie Maasgouw. De begrotingsvergadering van dit jaar is er een van vele primeurs. Niet alleen zijn dit mijn eerste Algemene Beschouwingen als verse fractievoorzitter van Lokaal Belang nadat ik het stokje heb mogen overnemen van de weergaloze Gerrit Vervoort, en niet alleen is dit de eerste begrotingsvergadering van onze nieuwe griffier Belinda Bakkes die een meer dan bevlogen indruk maakt in haar eerste weken, maar uiteraard is dit ook het jaar dat de boeken in zal gaan als –u ziet het al aan de manier waarop wij opgesteld staan- “het coronajaar”. Laten wij met zijn allen hopen dat we dat laatste éénmalig moeten doorstaan en dat wij allemaal snel weer gezond mogen zijn, de afstand mogen verminderen en onze familie en vrienden in de armen kunnen sluiten zoals dat hoort.

Het zijn roerige tijden. Terwijl ik de laatste hand legde aan deze beschouwingen beschuldigt de president van Amerika openlijk en zonder bewijs de verkiezingen corrupt te zijn verlopen en staan burgers, gesteund door deze woorden, zwaarbewapend op de stoepen van de stembureaus. Bij de afgelopen verkiezingen voerde Lokaal Belang haar campagne met de leus “uw vertrouwen waard” en verwees daarbij naar de steeds meer kritische houding van burgers ten opzichte van de overheid. We schreven hoe belangrijk het is om open te blijven communiceren en aan het vertrouwen tussen burger en overheid te blijven werken. Daar ligt de kracht van onze gemeente. Het vervult ons in ieder geval met trots om te zien hoe wij in Maasgouw wat dat betreft met elkaar omgaan. Thuis, op straat en hier in deze raadszaal.

Onze programmabegroting heeft de titel “Bouwen aan een duurzaam Maasgouw” gekregen. Een titel die op het eerste gezicht wellicht weinig doet vermoeden van roerige tijden, van onrust, onzekerheid en pandemieën. Maar niets is minder waar. Want duurzaamheid is juist het sleutelwoord op de vragen die wij onszelf sinds dit jaar meer en meer zijn gaan stellen. Er is alles aan gelegen om onze levens duurzaam in te richten, in balans met onze omgeving en gericht op de toekomst. De huidige omstandigheden leggen onze afhankelijkheden bloot. Duurzaamheid maakt ons juist weerbaarder tegen verandering. Men houdt rampspoed niet tegen, maar je kan je wel voorbereiden. Ons coalitieakkoord heet niet voor niets “Samen op weg naar een duurzaam Maasgouw”, we beslissen hier niet alleen voor vandaag of volgend jaar, maar voor de generaties na ons. Duurzaamheid kan niet wachten.

Sociale Kracht en Cohesie
De zorg is en blijft een voornaam thema. De rol van de gemeente is de laatste jaren steeds belangrijker geworden. Voor mensen met verward gedrag zijn steunpilaren weggevallen die wij weer moeten herstellen of vervangen. Onze zorg moet toekomstbestendig worden. De samenwerking wordt opgezocht met zorgaanbieders zodat men niet verstrikt raakt in de zorgketen, die dan meer als een zorgdoolhof voelt, maar zo vroeg mogelijk geholpen kan worden. Dat zetje in de goede richting in het begin in plaats van veel te laat grootschalige interventie. Dementie is een ziekte die we zeker in onze vergrijsde gemeente onder ogen moeten komen. Met de Huiskamer+ voorziening hebben we hele mooie resultaten geboekt. Vanwege dit succes gaan we een 4e dag in de week aanbieden, maar wat Lokaal Belang betreft komt hier nog een 5e dag bij. Daarom komen wij met een (MOTIE) om te onderzoeken of besparing door inzet van Huiskamer+ juist de kosten kan dekken voor een 5e dag.

Mentale gezondheid en fysieke gezondheid gaan hand in hand. Sport, activiteiten en accommodaties blijven wij stimuleren, met name voor die mensen in een kwetsbare positie. Onbereikbaarheid mag nooit een reden zijn om niet te kunnen meedoen. Door de kosten van accommodaties moeten we nog weleens afscheid nemen van voorzieningen, maar daar waar het kan zoeken we naar oplossingen voor behoud. Het is ook met die reden dat wij de volgende (MOTIE) hebben voorbereid.

Woon- en Leefklimaat
Maasgouw wil een aantrekkelijke gemeente zijn voor toeristen en voor inwoners. Als fusiegemeente zijn wij bezig om een geheel te smeden met een eigen identiteit. Het imago van een waterrijke leef- en recreatiegemeente begint steeds meer vorm te krijgen. Daar waar de gemeente nog niet de uitstraling heeft die ze graag zou willen hebben wordt er achter de schermen hard gewerkt om te verbeteren. Het gebied tussen Wessem en Thorn kent mooie aspecten maar ook ongewenste elementen. Om andere overheden te bewegen mee te investeren in verfraaiing zullen we moeten laten zien dat wij er serieus op inzetten. Minder stenen en meer groen moeten zorgen voor een koelere bebouwde kom en een betere afvoer van hemelwater. Duurzame en klimaatrobuuste inrichting gaat zo niet alleen zorgen voor een meer praktische leefomgeving maar ook vooral een veel mooiere. Voor juli 2021 moet er een definitieve Regionale Energie Strategie Noord- en Midden-Limburg vastgesteld worden. Daarin gaan wij samen met de gemeenten om ons heen op zoek naar kansen die er zijn om te CO2 te verminderen in het licht van klimaatakkoorden nationaal en internationaal.

Economie, Arbeid en Inkomen
De ondernemers in Maasgouw verdienen onze bescherming. Als er ontwikkelingen plaatsvinden in buurgemeenten waarbij grote winkelgebieden worden ingericht dan is het nodig dat er tijdig onderzoek plaatsvindt naar de economische impact voor onze gemeente. Met een onderzoeksbudget economische zaken wordt €15000 gereserveerd om 1 à 2 maal per jaar zo’n toets te doen. Terwijl er bij Thorn een gloednieuw vakantiepark uit de grond rijst hebben we drie vakantieparken binnen Maasgouw die beperkt recreatief worden geëxploiteerd. Het is ons er alles aan gelegen om deze vakantieparken weer gezond te krijgen. Hiervoor worden projecten opgezet waarbij ambitieus wordt ingezet op revitalisering.

Gemeentebestuur en Organisatie
De communicatie tussen gemeente en burgers is essentieel voor onze samenleving. Met het wegvallen van huis-aan-huiskrant VIA Maasgouw komen er nieuwe kansen en uitdagingen om onze communicatie in te richten. Maasgouw pakt deze vernieuwing van Gemeentelijke informatievoorziening breed aan: iedereen mag meedenken over hoe men het liefst wordt geïnformeerd. Men is bewust van eventuele blinde vlekken en hoopt duidelijk te krijgen waar de informatiebehoefte van alle doelgroepen liggen.
Op het gebied van belasting wordt in deze begroting aangestuurd op 1% nieuwe verhoging op de OZB. Lokaal Belang wil deze verhoging wegamenderen daarom hebben wij samen met onze coalitiepartners gezocht naar de juiste oplossing hiervoor (AMENDEMENT).

Financiën
Het is niets nieuws maar het mag nog eens gezegd worden: de financiële positie van Maasgouw is uitstekend. Van de 129 gemeenten met minder dan 25000 inwoners staat Maasgouw 8e als het gaat over financiën. Daarbij werken wij iedere begroting toe naar verdere verbetering én vermindering van risico’s. Maasgouw heeft de afgelopen jaren het juiste voorwerk gedaan. Toen het goed was hebben wij niet alleen maar frivool geld uitgegeven maar hebben wij dát weggezet wat nodig zou zijn voor jaren als deze. Met genoeg spek op de botten kun je de burger ontzien in tijden dat niet alleen de gemeente geld nodig heeft, maar juist ook diezelfde burger. Tegelijkertijd willen we als de storm is gaan liggen weer op de voet verder die we gewend zijn en geen rekening ná gepresenteerd krijgen. Kosten niet uitstellen maar opvangen. Ook dat is duurzaam denken.

Nawoord
Uiteraard wordt het spannend komend jaar. Gaat het meevallen of krijgen we klap na klap te verwerken? Wat vaststaat is dat onze gemeente zo goed is voorbereid als redelijkerwijs verwacht mag worden en wij zien dan ook 2021 met vertrouwen tegenmoet. Wij zitten met zijn allen op de goede weg, ook al gaan we zeker wat hobbels tegenkomen.

Voor de mensen thuis: Ga zo door en hou vol. U gedraagt zich voorbeeldig ondanks dat er veel van u wordt gevraagd. Kijkende naar andere plaatsen in de wereld én Nederland zien wij dat dat ook heel anders kan zijn. Laat u niet verleiden of frustreren door de omstandigheden en klop op tijd aan bij de gemeente als u in de problemen raakt, zij het financieel of qua gezondheid, daar is ze voor.

Tot slot een woord van dank aan de griffie, het college van burgemeester en wethouders, ambtenaren en raads- en commissieleden voor de harmonieuze en constructieve samenwerking om tot weer een sluitende begroting te komen. Het moest met een slag om de arm, tóch met enig lef en vooral zoveel mogelijk digitaal. Een begroting om nooit te vergeten.

Bedankt voor uw inzet en bedankt voor uw aandacht.

Tot zover, voorzitter.

Namens de fractie Lokaal Belang van de gemeente Maasgouw,

Sjors Blomen
Fractievoorzitter

Lees verder

Gerelateerde berichten

 • Published On: 29 mei 2024

  Vanavond is Rob Cretskens tijdens de raadsvergadering benoemd als wethouder namens Lokaal Belang.

  Lees meer
 • Published On: 29 mei 2024

  Dinsdagavond, 28 mei, is Mat Corsten benoemd als commissielid voor Lokaal Belang. Mat is met zijn partner en twee kinderen woonachtig in Heel.

  Lees meer
 • Published On: 17 mei 2024

  Tijdens zijn afscheid als wethouder van de gemeente Maasgouw, op donderdag 16 mei, is Math Wilms benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

  Lees meer