Programma Lokaal Belang 2018 – 2022

Hierbij presenteert Lokaal Belang Maasgouw zijn Verkiezingsprogramma 2018-2022. De lokale inkleuring staat ook nu weer centraal: bij elk verkiezingsthema wordt specifiek aangegeven wat dit op kernenniveau betekent.

Als hoofdthema is gekozen voor ‘Uw vertrouwen waard!’. Meer en meer wordt duidelijk dat alleen via samenwerking optimale resultaten behaald kunnen worden. Samenwerking met andere gemeenten, met ondernemers, met organisaties in de gezondheidszorg, met verenigingen etc.

Dus ook samenwerking met (groepen van) burgers. Onze inwoners nemen in toenemende mate initiatieven ter verbetering of behoud van de kwaliteit van hun eigen leefomgeving. En dat is prachtig. Samenwerken is dus absolute noodzaak, maar wel samenwerken op basis van onderling vertrouwen en met respect voor elkaar.

Een boeiende uitdaging die Lokaal Belang graag samen met U aangaat!

Heeft u geen tijd om ons hele verkiezingsprogramma door te lezen, maar wilt u wel weten waar onze partij voor staat? Download dan hier de samenvatting van ons verkiezingsprogramma.

Focus

De focus is ook nu weer gericht op de afzonderlijke kernen binnen onze gemeenten. De belangrijkste aandachtspunten per kern zijn als volgt.

 • Grootschalige renovatie in 2018 doorvoeren van gemeenschapshuis/ Cultureel Centrum “De Spil”.
 • Blijvend overleg voeren met diervoedselproducent De Heus en vergunningverlener(provincie) om (geur)overlast te beëindigen en gewenste situatie te bewerkstelligen.
 • Afronding Bosserhofsveld.
 • Realisatie woningbouw voormalige schoollocatie Europlein/Suikerdoossingel.
 • Verdere afronding woningbouw havengebied.
 • In overleg met ondernemers en bewoners verkennen op welke wijze de verkeersdrukte en parkeerproblematiek in het centrum (Markt en omgeving) verbeterd kunnen worden.
 • In samenwerking met omwonenden de vijver aan de Julianalaan/Parklaan herinrichten.
 • Onderzoek verrichten naar alternatieve ontsluiting Kern Maasbracht.
 • De 30 km-zones uitbreiden in combinatie met reconstructie, van oud Maasbracht. (Maasstraat,  Kruchterstraat, Binnenweg, Rondestraat, St Gertrudisstraat, Julianalaan, Sintelstraat en Wilhelminalaan).
 • Bepalen van de toekomst voor Kloosterhof.
 • Behoud van supermarkt in de kern Linne.
 • Afronding woningbouwgebied voormalige voetbalvelden.
 • In overleg met ‘Leef Linne’ werken aan een integrale visie voor Linne, waarbij in het bijzonder aandacht is voor behoud voorzieningen, inrichting groene ruimtes en tegengaan van verpaupering van leegstaande gebouwen.
 • De toegangsweg rotonde Rijksweg – Sportveldstraat voor motorvoertuigen openen.
 • De versmallingen Maasbrachterweg aanpassen.
 • Vrachtverkeer op de Oudeweg weren en snelheid beperkende maatregelen invoeren.
 • De 30 km-zone in de Veestraat uitbreiden (in combinatie met reconstructie)
 • Op behoud en beheer natuur rondom Linne wordt optimaal ingezet.
 • Samen met het Limburgs Landschap een uitkijktoren realiseren bij de monding van de Vlootbeek met panoramische kijk op de Lus van Linne.
 • Een ondernemer faciliteren om te komen tot een mooi terras aan de Maas.
 • Het aanleggen van een fietspad van vistrap aan stuw via Schoorweg in Linne naar Merum.
 • Inrichting van een ontmoetingsplek voor jongeren.
 • Opknappen van het Chateau Heel (voormalig Sint Anna) in 2018.
 • Realisatie woningbouw gebied Chateau Heel.
 • Afronding woningbouw gebied Reutsdael.
 • Afronding woningbouw gebied Sleydal.
 • Oplossen parkeerproblemen Fun Beach.
 • Actualiseren toekomstvisie tennisaccommodatie.
 • Afronding project Krijtenberg, inclusief woonbestemming Huis ter Beegden.
 • Monitoren van de effecten op de maatregelen tegen sluipverkeer.
 • Blijvende inspanning behoud basisschool.
 • Aanpassen verkeerssituatie Gaardweg.
 • Onderzoek naar mogelijke woningbouw voormalig gebouw Kreato.
 • Realisatie woningen Parrenhof.
 • Realisatie woningen Oude trambaan (nieuwe schoollocatie)
 • Bereikbaarheid verbeteren en de doorgaande weg ontlasten door onderzoek te doen naar de haalbaarheid van een verbindingsweg Meers-Boekenderweg-Napoleonsweg.
 • De 30 km-zone verbeteren, in combinatie met de reconstructie van Meers, Steegputstraat, Eind, Baarstraat, Oude Trambaan.
 • Ontwikkelen Hofferkeukens.
 • Oprichting Stichting buitenpodium De Abdijhof.
 • Realisatie van het gebied Groeskamp actief ondersteunen.
 • Acceptabele oplossing in kader van Hoogwaterbescherming, in overleg met alle betrokkenen, waarbij de mening van de inwoners zwaar zal wegen.
 • Nieuwe maatschappelijke voorzieningen realiseren aan de Thornerweg in nauwe samenwerking met de gebruikers.
 • Nautische Boulevard verder ontwikkelen.
 • Realisatie woningbouw voormalig gebouw Mutsaersstichting.
 • Realisatie woningbouw gebied Schoolstraat/Burg. Joostenlaan.
 • Parkeerproblemen Wallenstraat oplossen.
 • Acceptabele oplossing in kader van Hoogwaterbescherming, in overleg met alle betrokkenen, waarbij de mening van de inwoners zwaar zal wegen.
 • Realisatie woningbouw gebied Op de Konie.
 • In overleg met de dorpsraad de resultaten van het dorpsontwikkelingsplan vertalen in concrete acties.
 • Aandacht voor verkeersveiligheid Molendijk.
 • Realisatie woningbouw voormalige schoollocatie. Met de werkzaamheden wordt naar verwachting in 2018 gestart.
 • Herinrichting voormalige tuinen kasteeldomein Walburg.
 • Actualiseren toekomstvisie tennisaccommodatie.

Hoofdthema “Uw vertrouwen waard!”

De doorsnee burger heeft bijna geen vertrouwen meer in de politiek. Dat blijkt uit onderzoek van Maurice de Hond in opdracht van televisieprogramma “Hart van Nederland” in januari 2017. Het gat tussen politiek en inwoners lijkt daarmee groter dan ooit. De oorzaken zijn divers. Een overheid die niet meer luistert naar haar inwoners, belangenverstrengelingen, corruptie, etc. Wetenschappers denken dat een belangrijk deel van de oplossing bij lokale overheden ligt: zij moeten en kunnen hun dienstverlening, communicatie en participatiemogelijkheden afstemmen op de lokale situatie. Alleen dan komen inwoners en de lokale overheid weer dichter bij elkaar en kan het vertrouwen in die overheid weer gaan groeien.

Maar er is meer nodig om als burger vertrouwen te krijgen in de overheid:

 • Lokaal Belang heeft nadrukkelijk oog voor de belangen van de burgers in de diverse kernen en redeneert niet uitsluitend vanuit haar eigen opvattingen.
 • Lokaal Belang zal er alles aan doen om de wensen die in dit verkiezingsprogramma zijn opgenomen verwezenlijkt te krijgen.
 • Lokaal Belang legt verantwoording af over het beleid dat wij voeren. Onder andere door directe contacten met burgers en maatschappelijke organisaties en door periodieke publicaties en via de openbare raads- en commissievergaderingen.

Een korte terugblik.

Dankzij een uitstekend verkiezingsresultaat werd Lokaal Belang in 2014 de grootste partij in de gemeenteraad van Maasgouw. Met 7 raadsleden, 5 commissieleden en 2 wethouders waren we de afgelopen raadsperiode in staat om een groot deel van onze beloften na te komen. In deze programmafolder blikken we terug en leggen we naar onze inwoners verantwoording af over de afgelopen periode.

In ons Verkiezingsprogramma 2014-2018 zijn we niet alleen ingegaan op een aantal algemene thema’s, maar met name ook op een aantal speerpunten per dorp. De belangrijkste resultaten per kern worden hier vermeld.

 • De nieuwbouw van de brede school aan de Kruisweg is gerealiseerd.
 • Met een projectontwikkelaar zijn afspraken gemaakt over nieuwbouw op de voormalige schoollocatie aan de Suikerdoossingel.
 • Met de ondernemers is gezocht naar oplossingen voor de (toenemende) leegstand van hun panden.
 • Met de verbouwing van CC De Spil is een begin gemaakt.
 • Diverse wegen zijn gereconstrueerd
 • Het havengebied is verder gemoderniseerd.
 • Bij de Provincie Limburg is aangedrongen op de vermindering van de geuroverlast van diervoedselproducent De Heus.
 • De Kempweg/Stationsstraat is in overleg met de inwoners vernieuwd.
 • In overleg met de omwonenden is het terrein tussen Kerkstraat en Rector Hendrixstraat opnieuw ingericht. Met het herstel van de oude Krombeek is ook een oplossing gevonden voor het waterprobleem.
 • Een extra financiële bijdrage is verstrekt voor de renovatie van het Baekerhoes.
 • Afspraken zijn gemaakt over de toekomstige nieuwbouw van gebied Linne Zuidoost (voormalige voetbalvelden). Voor de huidige bewoners is de straat opgeknapt en verlichting en riolering in orde gemaakt.
 • Medewerking is verleend aan het initiatief om in Maartenshof een zorgvoorziening te realiseren.
 • De sporthal is gerenoveerd (kleedlokalen, ontmoetingsruimte).
 • Diverse reconstructies aan wegen zijn doorgevoerd: Veestraat, Markt, Rijksweg N271.
 • Initiatieven voor nieuwe speelplekken konden nog niet verwezenlijkt worden. Wel is een zogenaamd beweegplein gerealiseerd samen met “Leef Linne” en bewoners.
 • De brug Heel-Panheel is opgeknapt.
 • Met particuliere ondernemers zijn afspraken gemaakt over het opknappen van het kasteel Heel (voormalig Sint Anna).
 • De wateroverlast in Reutsberg is bij wijze van pilot aangepakt.
 • Veel energie is gestoken in de sanering van het terrein Edelchemie. Met de Provincie Limburg zijn afspraken gemaakt over de bewaking/monitoring van de veiligheid.
 • Bouwinitiatieven in de kern konden nog niet gehonoreerd worden.
 • Via succesvolle maatregelen zijn snelheidsbeperkingen doorgevoerd.
 • De Panheelderweg is gereconstrueerd.
 • Probleemsituaties met jongeren zijn adequaat opgepakt.
 • Voor de renovatie van Huis ter Beegden zijn concrete afspraken gemaakt. Hiermee is in 2017 gestart.
 • Voor het herstel van de Kiosk in Beegden is een bedrag beschikbaar gesteld.
 • In en rondom Duinenberg is gestart met oplossing van de problemen met wateroverlast samen met de bewoners van Duinenberg.
 • In ’t Leuke is de “Huiskamer-plus” voor mensen met een zorgbehoefte ingericht.
 • Terugdringen van sluipverkeer blijft moeilijk door specifieke eisen aan de wegindeling. Inmiddels zijn maatregelen genomen.
 • De brede maatschappelijk voorziening voor (met name) de basisschool is gerealiseerd.
 • Voor nieuwbouw van huurwoningen op deze locatie zijn afspraken gemaakt met Wonen Limburg. Realisatie in 2018.
 • Het gebied ‘voormalig jeugdhuis’ is overgedragen aan een projectontwikkelaar en wordt
 • De Hofferkeukens zijn verkocht.
 • In december 2017 is een besluit genomen over een nieuwe huisvesting voor de verenigingen die gebruik maken van de Harmoniezaal en voor TTV Westa. Ook zijn afspraken gemaakt over het opknappen van sportzaal de Tump en jeugdhuis de Sprong.
 • Bij het verzorgingshuis aan de Kloosterlaan is een zogenaamde beweegtuin gerealiseerd.
 • Diverse reconstructies aan wegen zijn doorgevoerd: oude centrum en De Lange Beemdens.
 • Met en vooral door de dorpsraad zijn de voormalige voetbalvelden opnieuw ingericht.
 • Financiële bijdragen zijn verstrekt voor nieuwe ontwikkelingen aan de Nautische Boulevard.
 • De sluiting van sportzaal “de Werken” is ongedaan gemaakt.
 • Het tenniscomplex, met huisvesting voor het kindervakantiewerk, is gerenoveerd.
 • Voor het gebied Op de Konie is een voorbereidingsbesluit genomen om een zorgvuldige ontwikkeling van dit gebied mogelijk te maken.
 • Samen met de inwoners is een succesvolle uitvoering van de Entente Florale uitgevoerd: 2e prijs!
 • Onder andere door terugbrengen van herkenbare ‘deurmatten’ in de bestrating is de Markt verfraaid.
 • Voor Walburgia is een nieuw voetbalcomplex gerealiseerd.
 • Door een financiële bijdrage is het fietsveer ook de afgelopen vier jaar blijven varen.
 • Met een projectontwikkelaar zijn concrete afspraken voor nieuwbouw van woningen op de voormalige schoollocatie.
 • Voor de ontwikkeling van de tuinen van voormalig kasteel Walburg is geld vrij gemaakt.

Uitgangspunten

Lokaal Belang heeft in het verleden vier uitgangspunten geformuleerd die nog steeds actueel zijn. Onze politieke keuzes zullen voortdurend hieraan worden getoetst. Deze uitgangspunten zijn de rode draad door ons verkiezingsprogramma.

Lokale identiteit. Elke kern heeft baat bij een sterke eigen identiteit. Bijvoorbeeld het forensische karakter van Linne, de invloed van de binnenvaart in Maasbracht, het historische karakter van Thorn en de aanwezigheid van de vele cliënten van de zorginstellingen in Heel. Maar ook de kleinschaligheid van bijvoorbeeld Ohé en Laak, Beegden, Stevensweert en Wessem. Een eigen identiteit betekent namelijk verbondenheid, betrokkenheid en trots. Dit zorgt ook weer voor leefbaarheid. Sterke kernen maken ook een sterk en zelfbewust Maasgouw.

Eigen verantwoordelijkheid. Lokaal Belang wil meer ruimte geven aan initiatieven van inwoners, ondernemers en verenigingen. De overheid kan niet alles oplossen, maar geeft ruimte voor initiatief en verantwoordelijkheid aan de inwoners. Dit betekent een gemeente die veel meer faciliteert en ondersteunt dan probleemoplossend bezig is.

Duurzaam. Zowel milieutechnisch als sociaal willen we een duurzame koers volgen. Dit betekent onder meer het gebruik maken van duurzame materialen, een gescheiden afvalwatersysteem en minder restafval (afval als grondstof voor alternatieve energie opwekking).  Op sociaal vlak betekent duurzaamheid het laten meedoen van mensen die niet in het arbeidsproces zitten of niet meer maatschappelijk actief zijn. Lokaal Belang acht het belangrijk dat de gemeente een voorbeeldrol vervult.

Samenwerken. Wij zijn voor samenwerken, maar wel voor samenwerken vanuit onze eigen doelstellingen. Dus bij voorkeur geen ingewikkelde juridische constructies en structuurdiscussies, maar kiezen voor wisselende partijen en losse samenwerkingsverbanden waarbij de focus ligt op het behalen van het gewenste resultaat. Samenwerking is ook een middel om de dreigende schaalvergroting op afstand te houden en als ‘kleinere’ gemeente zelfstandig te blijven. Kleinere gemeenten staan dichter bij de burgers dan grotere gemeenten en dit aspect weegt voor Lokaal Belang zwaar.

Verkiezingsthema’s

Dienstverlening

Dienstverlening is breed. Dienstverlening heeft betrekking op alle werkzaamheden van de gemeente, of er nu in de buitendienst gewerkt wordt, geboortes ingeschreven worden, bestemmingsplannen gecheckt worden, vergunningen verleend worden of uitkeringen verstrekt worden. Een belangrijke opgave voor de toekomst vormt een vraaggerichte dienstverlening en het daarbij kunnen aansluiten op de wensen en behoeften van onze klanten.

 • Een groot aantal regels zijn afgeschaft.
 • De dienstverlening aan het loket is uitgebreid.
 • Over de verbouwing van het gemeentehuis is een belangrijk besluit genomen.
 • De inwoners worden steeds vroeger en beter betrokken bij belangrijke besluiten.
 • Een behoorlijk deel van de dienstverlening is uitbesteed aan andere organisaties. Op deze dienstverlening bestaat minder grip.
 • Het nieuw gemeentehuis leidt tot verbetering van directe klantcontacten; dit zal worden gemonitord.
 • Verdere verbetering van de digitale dienstverlening en handhaving van de papieren dienstverlening, met inachtneming van privacywetgeving.
 • Blijvende persoonlijke aandacht en hulp bieden bij het invullen van formulieren.
 • Bestuurders en medewerkers van de gemeente Maasgouw stellen de vraag van de inwoners centraal en handelen vanuit een ‘ja, mits’- houding.
 • Aanbrengen van optimale en klantvriendelijke bewegwijzering in het gemeentehuis.
 • Direct aanspreekpunt inrichten na binnenkomst in het gemeentehuis.
 • Snelle beantwoording of doorverwijzing naar de juiste medewerker(s).
 • Verdere scholing van medewerkers bevorderen om te denken en handelen vanuit de vraag van de burger.

Welzijn en zorg (senioren/jeugd/mensen met beperkingen)

De gemeente zet in op ondersteuning en zorg op maat voor mensen die dat nodig hebben. Onder meer door het coördineren van de samenwerking met zorg- en hulpverlenende instanties; en waar mogelijk met versterking van actief burgerschap en eigen kracht.

 • Maasgouw is erin geslaagd de voorheen landelijke zorgtaken voor jeugd, ouderen en mensen met een beperking lokaal goed over te nemen.
 • Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt zijn ingezet in de groenvoorziening.
 • Voor mantelzorgers is een speciale waarderingsbijdrage in het leven geroepen. Vervoersvoorzieningen zijn gecontinueerd.
 • De eerste ‘Huiskamer-plus’-projecten zijn gestart.
 • Via een wijkgerichte aanpak het bevorderen van sociale cohesie en het nemen van eigen verantwoordelijkheid bij inwoners.
 • Arbeidsparticipatie voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt wordt bevorderd.
 • Beweeg- en speelmogelijkheden in de openbare ruimte worden bevorderd.
 • Er komt onderzoek naar extra onderwijsmogelijkheden voor buitenlandse kinderen in Maasgouw.
 • Succesvolle ‘Huiskamer-plus’-projecten worden in meerdere kernen gestart.
 • Wijkteams inschakelen voor bevordering transformatie.
 • Inzet van mensen met afstand tot arbeidsmarkt bij gemeentelijke projecten.
 • Evaluatie van ‘Huiskamer-plus’-projecten naar de maatschappelijke effecten.
 • Ondernemers uitdagen tot en ondersteunen bij arbeidsparticipatie voor langdurig werkzoekenden.
 • Meer avontuurlijk inrichten van kinderspeeltuinen.
 • Inrichting van een ontmoetingsplek voor jongeren.

 Onderwijshuisvesting

Over de instandhouding van basisscholen in de kernen heeft de gemeente geen beslissende stem, maar de gemeente speelt wel een rol bij de financiering van onderwijshuisvesting (met name bij eventuele nieuwbouw of uitbreiding).

 • De onderwijshuisvesting in orde. Nieuwe (brede) scholen zijn gerealiseerd in Maasbracht en Thorn.
 • Schoolgebouwen voldoen aan alle veiligheids- en hygiëne-eisen.
 • De omvang van schoolgebouwen is in overeenstemming met de
 • Voor zover mogelijk behouden alle kernen ‘hun’ basisschool.
 • Behoud scholen in kleine kernen op basis van overleg met
 • Continuering van optimaal onderhoud bij scholen met lange
 • Toekennen van andere functies aan leegstaande schoollokalen.

 Verenigingen en vrijwilligers

Ontmoeten, ontspannen en ontplooien zijn belangrijke ingrediënten voor een zinvolle vrijetijdsbesteding. Verenigingen en vrijwilligers spelen hierbij een essentiële rol. De gemeente ondersteunteze vrijwilligers onder meer door het verstrekken van subsidies en het bieden van professionele ondersteuning.

 • De subsidies aan verenigingen zijn in stand gebleven. Extra subsidies zijn verleend voor burgerinitiatieven zoals dorpsraden en inloopactiviteiten.
 • Verenigingen worden ondersteund door professionele coaches zoals buurtsportcoaches en een kernenregisseur.
 • Dorpen worden nauw betrokken bij groenprojecten; denk aan de Entente Florale in Stevensweert en vergelijkbare projecten in Thorn en Wessem.
 • Door het vrijstellen van leges is het organiseren van evenementen vereenvoudigd.
 • Ondersteuning initiatieven om te komen tot een breed dorpsoverleg en/of dorpsraad per kern.
 • Subsidies meer richten op behoud vitaliteit van verenigingen en (dus) voor het oplossen van knelpunten.
 • Het verleggen van de inzet van professionals van organiseren naar faciliteren, omdat het vrijwilligerswerk steeds verder onder druk staat.
 • Subsidieverordeningen aanpassen en actualiseren.
 • Continuering van de brede inzet van verenigingsondersteuners.
 • Overleg met verenigingsondersteuners om het werk meer te richten op faciliteren verenigingen.
 • Inzetten op grotere burgerparticipatie. Faciliteren van het ontwikkelen van ‘Dorps Ontwikkeling Plannen’.
 • Onderzoek verrichten naar de effecten van specifieke subsidiering voor 65+’ers binnen sportverenigingen.
 • Opstellen van een sportstimuleringsplan voor mensen met een beperking.

 Sport; spelen en bewegen; accommodaties

De gemeente is verantwoordelijk voor de realisatie en (deels) instandhouding van sportaccommodaties zoals voetbalvelden, tennisvelden, sportzalen en zwembaden. Het beheer van deze accommodaties is een verantwoordelijkheid van de betreffende verenigingen of stichtingen. Samenwerking vanuit ieders verantwoordelijkheid is belangrijk.

 • Sportaccommodaties zijn in grote lijnen in orde.
 • Er is een nieuwe speelruimtenota vastgesteld; in deze nota staat de inbreng van en samenwerking met de inwoners centraal.
 • Verkenning van toekomstige ontwikkelingen voor Weerderhof te Linne, het voetbalcomplex te Stevensweert en de tenniscomplexen.
 • Opknappen en vernieuwen van speeltuinen gebeurt in nauw overleg met de betreffende buurtbewoners.
 • Periodiek overleg voeren met de besturen van de sportaccommodaties.
 • Formulering van een heldere politieke visie voor genoemde accommodaties op basis van een zorgvuldige afweging tussen algemene en specifieke belangen.

 Cultuur en gemeenschapshuizen

Maasgouw is rijk aan cultuurhistorie en telt vele verenigingen en organisaties die hiertoe een bijdrage leveren. Die verenigingen en organisaties verdienen het om optimaal ondersteund te worden; o.a. door te zorgen voor een optimale huisvesting.

 • Gemeenschapshuizen als ontmoetingsplek zijn van groot belang.
 • Er bestaan knelpunten m.b.t. de huisvesting van verenigingen in Wessem, het toekomstperspectief voor Kloosterhof in Linne en de toekomstige huisvesting voor verenigingen in Stevensweert.
 • Is aangegeven per kern.
 • Is aangegeven per kern.
 • Grootschalige renovatie in 2018 doorvoeren van gemeenschapshuis ‘De Spil’.
 • Bepalen van de toekomst voor Kloosterhof.Your Content Goes Here
 • Opknappen van het kasteel Heel (voormalig Sint Anna) in 2018.
 • Nieuwe maatschappelijke voorzieningen realiseren op locatie de Tump.

Bedrijven en winkelvoorzieningen

Bedrijven en winkels zorgen voor werkgelegenheid en welvaart en leveren dus een belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid binnen de kernen. Ondernemers zijn aan zet om in te spelen op de steeds veranderende marktomstandigheden. De gemeente heeft hierbij een faciliterende rol en zorgt voor randvoorwaarden die nodig zijn voor economische ontwikkeling.

 • Er is frequent en constructief overleg met plaatselijke ondernemers.
 • Op de eerste plaats is ingezet op herstructurering van bestaande bedrijventerreinen.
 • In het Keyport-samenwerkingsverband is gezocht naar een optimale regionale arbeidsmarkt.
 • Beleidsmatig is ingezet op twee centrale (bovenlokale) winkelgebieden in Heel en Maasbracht.
 • Er is sprake van actieve ondersteuning voor behoud van winkelvoorzieningen in de overige kernen.
 • Alle wettelijke mogelijkheden zijn benut om geuroverlast van diervoedselproducent De Heus te beperken.
 • Er is sprake van beperkte leegstand van winkels.
 • Bedrijventerreinen zijn versnipperd
 • Daadwerkelijke realisering van de herinrichting van bedrijventerreinen in overleg met ondernemers.
 • (Geur)overlast van De Heus terugbrengen tot acceptabel niveau. Het aantal klachten proberen sterk te reduceren.
 • Voorzetting van constructief overleg met ondernemers.
 • De kernwinkelgebieden in Heel en Maasbracht moeten iets extra’s brengen voor bezoekers.
 • Ondersteuning ondernemers bij onderlinge kennisdeling en uitwisseling van ervaringen en expertises.
 • Profilering winkelgebieden in de regio door gemeente en ondernemers.
 • Financiële middelen inzetten voor het verplaatsen van bedrijven.
 • Specifieke deskundigheid inzetten ten behoeve van ondernemers.
 • Overlegmomenten invoeren en faciliteren tussen gemeente en ondernemers en ondernemers onderling.
 • Een communicatieplan opstellen ten behoeve van regionale profilering van winkelcentra.
 • Blijvend overleg voeren met De Heus en vergunningverlener(provincie) om overlast te beëindigen en gewenste situatie te bewerkstelligen.
 • Verbeteren parkeersituatie in de kern Maasbracht.
 • Behoud van supermarkt Jan Linders of andere supermarkt.
 • Nautische Boulevard verder ontwikkelen.

Wonen

In de gemeente Maasgouw heeft zich een trend van bevolkingsdaling, ontgroening en vergrijzing ingezet. Mogelijk dat de laatste economische ontwikkelingen leiden tot een kentering. Belangrijk is dat het aanbod van koop- en huurwoningen aansluit bij de vraag vanuit de (nieuwe) inwoners en dat nieuwe woningbouwplannen ruimtelijk van meerwaarde zijn. Dit vraagt om een aanpak op maat waarbij de wensen en behoeften van inwoners en woningzoekenden centraal staan. Ook is het in dit verband nodig om in te zetten op de promotie van Maasgouw als aangename woongemeente.

 • Het woningbouwprogramma is niet meer afgestemd op de veranderde samenstelling van onze bevolking (meer senioren, minder jongeren) en op de terugloop van het aantal inwoners.
 • Er zijn nieuwe afspraken gemaakt, waardoor nieuwe (vooral) individuele woningbouwplannen gerealiseerd kunnen worden.
 • De gemeente Maasgouw heeft (in vergelijking met andere gemeenten) weinig huurwoningen.
 • Het voldoen van woningbouwplannen aan de gewenste ruimtelijke kwaliteit.
 • De woningen die gebouwd worden, voorzien in een aantoonbare behoefte.
 • Daadwerkelijke realisering van woningbouwplannen op korte termijn.
 • Optimalisering aansluiting van vraag en aanbod per kern.
 • Verdere vermindering van woningplannen die ruimtelijk niet gewenst zijn en die niet aansluiten bij de woningbehoefte.
 • Ruimte geven aan nieuwe woningbouwplannen die aansluiten bij behoeften: vooral bouwen voor senioren en starters.
 • Het stellen van harde termijnen aan de daadwerkelijke uitvoering van bouwplannen.
 • Uitbreiding van het aantal huurwoningen samen met woningbouwcorporaties.
 •  Ruimte maken voor nieuwe initiatieven voor individuele bouwplannen.
 • Afronding Bosserhofsveld.
 • Realisatie woningbouw voormalige schoollocatie Europlein/Suikerdoossingel.
 • Verdere afronding woningbouw havengebied.
 • Afronding woningbouw gebied voormalige voetbalvelden.
 • Realisatie woningbouw gebied Chateau Heel.
 • Afronding woningbouw gebied Reutsdael.
 • Afronding woningbouw gebied Sleydal.
 • Afronding project Krijtenberg, inclusief woonbestemming Huis ter Beegden.
 • Onderzoek naar mogelijke woningbouw voormalig gebouw Kreato.
 • Realisatie woningen Parrenhof.
 • Realisatie woningen Oude trambaan (nieuwe schoollocatie)
 • Realisatie woningbouw voormalig gebouw Mutsaersstichting.
 • Realisatie woningbouw gebied Schoolstraat/Burg. Joostenlaan.
 • Realisatie woningbouw gebied Op de Konie.
 • Realisatie woningbouw voormalige schoollocatie. Met de werkzaamheden wordt naar verwachting in 2018 gestart.

Leefomgeving

De kwaliteit van de leefomgeving blijkt voor veel inwoners een belangrijke reden om in de gemeente Maasgouw te wonen. De gemeente wordt gekenmerkt door weidse uitzichten over de Maasplassen in een landschap met karakteristieke dorpskernen en veel groen. Vooral die combinatie van kwaliteiten maakt Maasgouw tot een aangename gemeente om te wonen en leven. Het behouden en versterken van deze ruimtelijke kwaliteit en de aanwezige voorzieningen vormen daarmee een bijzonder doel voor de gemeente.

 • Het is prettig wonen in Maasgouw. De groenvoorzieningen, wegen en trottoirs zijn op orde; er zijn voldoende speelvoorzieningen voor kinderen en de verkeersdrukte valt over het algemeen mee.
 • Bewoners en ondernemers nemen meer en meer zelf initiatief om bepaalde straten te verfraaien met planten en bloemen.
 • Het gemeentelijke klachtenmeldpunt werkt goed en klachten worden snel afgehandeld.
 • Zoveel mogelijk behoud van de huidige situatie. In overleg met bewoners blijven zoeken naar verbeteringen op het gebied van o.a. verkeersveiligheid, onderhoud groen, inrichting van wegen en speelvoorzieningen.
 • Burgers stimuleren om zelf een toekomstvisie op te stellen voor de eigen kern (naar het voorbeeld van Stevensweert)
 • Per kern een aanspreekpunt bij de gemeente instellen.
 • Voortzetting van de buurtschouw: samen met bewoners de buurten bezoeken en knelpunten analyseren en oplossen.
 • Vroegtijdig overleg voeren met bewoners bij herinrichting van de openbare ruimte.
 • Handhaving van het bestaande systeem voor het melden van klachten; hier wel beter over communiceren.
 • Goede initiatieven van inwoners promoten en uitbreiden naar andere kernen.
 • Een experiment uitvoeren om aan breed georganiseerd dorpsoverleg een bedrag voor leefbaarheidsprojecten beschikbaar te stellen.
 • In overleg met ondernemers en bewoners verkennen op welke wijze de verkeersdrukte en parkeerproblematiek in het centrum (Markt en omgeving) verbeterd kan worden.
 • In samenwerking met omwonenden de vijver aan de Julianalaan/Parklaan herinrichten.
 • In overleg met ‘Leef Linne’ werken aan een integrale visie voor Linne, waarbij in het bijzonder aandacht is voor behoud voorzieningen, inrichting groene ruimtes en tegengaan van verpaupering van leegstaande gebouwen.
 • Oplossen parkeerproblemen Fun Beach.
 • In overleg met de dorpsraad de resultaten van het dorpsontwikkelingsplan vertalen in concrete acties.

Verkeersveiligheid en mobiliteit

Cijfermatig gezien is Maasgouw een verkeersveilige gemeente. Er gebeuren (relatief) weinig verkeersongevallen. Het is van groot belang dat ook zo te houden en dus is blijvende alertheid een voorwaarde. Maasgouw is goed bereikbaar via vele (water)wegen. Ook de busverbindingen met de omliggende gemeenten zijn voldoende.

 • Bereikbaarheid van de gemeente is door de aanwezigheid van wegen en water optimaal.
 • Verkeersveiligheid is objectief gezien goed: het aantal verkeersongevallen is minimaal.
 • Bij reconstructies van wegen heeft in overleg met bewoners verkeersveiligheid belangrijke aandacht.
 • Het openbaar vervoer is door de busverbindingen voldoende.
 • Voorbereidingen voor een aanvullende voorziening in de vorm van een ‘Wensbus’ zijn in volle gang.
 • Voornamelijk continuering van de bestaande situatie in 2017.
 • In alle kernen geld een snelheidsbeperking van 30 km/uur; bij reconstructies de wegen als 30 km-zone inrichten.
 • Daar waar nodig blijvende aandacht schenken aan verkeersveiligheid; ook door voorlichting (bijv. aan scholen: afleiding in het verkeer door multimedia) en betere handhaving.
 • Onderzoek verrichten naar alternatieve ontsluiting Maasbracht.
 • De 30 km-zones uitbreiden in combinatie met reconstructie, van oud Maasbracht. (Maasstraat, Kruchterstraat, Binnenweg, Rondestraat, St Gertrudisstraat, Julianalaan, Sintelstraat en Wilhelminalaan).
 • De toegangsweg rotonde Rijksweg – Sportveldstraat voor motorvoertuigen openen
 • De versmallingen Maasbrachterweg aanpassen.
 • Vrachtverkeer op de Oudeweg weren en snelheid beperkende maatregelen invoeren.
 • De 30 km-zone in de Veestraat uitbreiden (in combinatie met reconstructie).
 • Monitoren van de effecten op de maatregelen tegen sluipverkeer.
 • Bereikbaarheid verbeteren en de doorgaande weg ontlasten door onderzoek te doen naar de haalbaarheid van een verbindingsweg Meers- Boekenderweg-Napoleonsweg.
 • De 30 km-zone verbeteren, in combinatie met de reconstructie van Meers, Steegputstraat, Eind, Baarstraat, Oude Trambaan.
 • Parkeerproblemen Wallenstraat oplossen.
 • Verbetering (o.a. verbreding) van het fietspad Maasbracht-Stevensweert.

Recreatie en Toerisme

De gemeente Maasgouw en het omliggende gebied bieden uitstekende mogelijkheden om de vrije tijd te besteden. De cultuurhistorische dorpen en het landschap met veel water en natuur nodigen uit tot (sportieve) ontspanning. Het is een blijvende uitdaging om in samenwerking met de vele ondernemers deze mogelijkheden optimaal te benutten.

 • Het toerisme is fors toegenomen. In het bijzonder het fietstoerisme en de waterrecreatie.
 • De historische kernen hebben een mooie uitstraling, mede dankzij de inzet van bewoners bij groene projecten.
 • De samenwerking met andere gemeenten in de regio is sterk verbeterd, vooral wat betreft de ontwikkeling van de Maasplassen.
 • Knelpunten zijn er ook:
  • De onrechtmatige bewoning in de vakantieparken.
  • Te beperkte mogelijkheden voor dagrecreatie.
  • Te weinig mogelijkheden voor overnachting.
 • In samenwerking met ondernemers in de vrijetijdssector en de omliggende gemeenten groeit Maasgouw uit tot een toeristische trekpleister; met waterrecreatie en fiets- en wandeltoerisme als speerpunten.
 • Maasgouw heeft vitale vakantieparken zonder onrechtmatige bewoning.
 • Maasgouw wordt geassocieerd met zijn unieke kracht en onderscheidende kernwaarden: “de beleving van het water” en “culturele rijkdom”.
 • Optimalisering van de “branding en marketing” van de gemeente.
 • De gemeente heeft een stimulerende rol (subsidieregeling stimulering recreatie en toerisme) en zoekt aanhaking bij provinciale investeringsprogramma’s die op het gebied van toerisme en recreatie lopen (zoals het actieplan waterrecreatie).
 • Continuering en intensivering van de handhaving op onrechtmatige bewoning in recreatieparken.
 • Op behoud en beheer natuur rondom Linne wordt optimaal ingezet.
 • Samen met het Limburgs Landschap een uitkijktoren realiseren bij de monding van de Vlootbeek met panoramische kijk op de Lus van Linne.
 • Een ondernemer faciliteren om te komen tot een mooi terras aan de Maas.
 • Een fietspad van vistrap aan stuw via Schoorweg in Linne naar Merum wordt aangelegd.
 • Ontwikkelen Hofferkeukens.
 • Oprichting Stichting buitenpodium De Abdijhof.
 • Realisatie van het gebied Groeskamp actief ondersteunen.
 • Start met de ontwikkeling van de tuinen van voormalig kasteel Walburg.

Openbare orde en veiligheid

Wonen in een veilige leefomgeving is voor de meeste inwoners het allerbelangrijkste. Samen met politie, brandweer en overige hulpdiensten werkt de gemeente voortdurend aan een veilige woongemeente.

 • Er is sprake is van een dalende trend bij inbraken.
 • Bij drugsdelicten is sprake van het zogenaamde Damoclesbeleid. (sluiting van woningen en bedrijfspanden)
 • De brandbestrijdingsorganisatie is goed georganiseerd.
 • Hoogwaterbestrijdingsbeleid staat op dit moment opnieuw ter discussie.
 • Inwoners realiseren zich nog beter de risico’s van inbraken.
 • Er is blijvende aandacht voor de aanrijtijden van de brandweer/hulpdiensten.
 • Bij oplossing voor beschermingsmaatregelen tegen hoogwater wordt draagvlak gezocht bij de burgers.
 • Gebruik “Whatsapp Buurtpreventie” wordt indien nodig gefaciliteerd.
 • Er wordt actief voorlichting gegeven over hang- en sluitwerk bij woningen.
 • Stimuleren deelname Burgernet.
 • Ontwikkelingen hoogwaterbescherming worden op de voet gevolgd in overleg met bewoners en bevoegde overheden.
 • Hoogwaterbescherming: idem als vermeld bij Thorn.

Financiën

Vrijwel alle activiteiten die de gemeente onderneemt, gaan gepaard met de inzet van geld. Het is aan de gemeente om een juiste balans te vinden tussen de inkomsten en uitgaven. Het stellen van de juiste kaders bij nieuwe plannen en het controleren of de gelden wel juist zijn besteed, is een belangrijke voorwaarde voor een financieel gezonde gemeente.

 • Financieel gezien is Maasgouw gezond.
 • Maasgouw behoort tot een van de gemeenten met de laagste lokale lasten in de provincie Limburg.
 • Er is sprake van een blijvend lage lastendruk: blijven behoren tot de vijf Limburgse gemeenten met de laagste lastendruk voor burgers.
 • Sterk weerstandsvermogen en/of reservepositie behouden.
 • Er zijn geen specifieke maatregelen noodzakelijk.
 • Blijvend verantwoord omgaan met gemeenschapsgeld.

Handhaving

Voor een leefbare en veilige gemeente is het belangrijk dat burgers zich aan de regels houden. De gemeente is verplicht om toe te zien dat wetten en regels worden nageleefd en treedt zo nodig handhavend op. Hierbij geldt dat inwoners en ondernemers zelf verantwoordelijk zijn voor het naleven van de geldende wet- en regelgeving.

 • Er is sprake van gerichte acties.
 • Er is sprake van periodieke controles bij bedrijven.
 • Er wordt gereageerd op klachten.
 • Er is sprake van een veilige gemeente waarin regels worden nageleefd.
 • Gemeente, burgers en politie nemen gezamenlijk verantwoordelijkheid.
 • Handhavend optreden wordt toegepast als er sprake is van een overtreding die niet op een andere manier ongedaan kan worden gemaakt.
 • Voorkoming van overmatig alcoholgebruik bij jongeren.
 • Optimalisering van de samenwerking tussen politie en gemeentelijke toezichthouders en bijzondere opsporingsambtenaren.
 • Intensivering van de aanpak van onrechtmatige bewoning in recreatieparken.
 • In het gebied van de Maasplassen zal gerichte handhaving plaatsvinden ten aanzien van afval, geluidsoverlast, alcohol- en drugsmisbruik en illegaal kamperen.
 • Ouders van minderjarigen stimuleren hun verantwoordelijkheid te nemen bij alcoholgebruik.

Heeft u vragen over ons partijprogramma?

Neem contact met ons op