Programma Lokaal Belang 2022 – 2026 | Betrokken en betrouwbaar

Lokaal Belang is al 15 jaar toonaangevend aanwezig in de gemeente Maasgouw en heeft zich bewezen als eenbetrouwbare partij met betrouwbare mensen. Op de kandidatenlijst van lokaal Belang zijn bijna alle kernen vertegenwoordigd. Onze kandidaten zijn actief in uw dorp en zeer betrokken en begaan het ‘wel en wee’ in uw dorp.

Heeft u geen tijd om ons hele verkiezingsprogramma door te lezen, maar wilt u wel weten waar onze partij voor staat?
Download hier de samenvatting van ons verkiezingsprogramma.

Betrokken en betrouwbaar

In ons vorige programma was ‘Vertrouwen’ het centrale begrip. Dat vertrouwen is nog steeds een heel belangrijk thema. Zeker nu, waarin het vertrouwen in de overheid onder druk staat. In de laatste periode zijn naar onze mening zowel landelijk en provinciaal te veel incidenten geweest: denk onder meer aan de uitvoering van de toeslagenaffaire, de veel te lang durende kabinetsformatie en de integriteitskwesties. Dit zijn onderwerpen die geen betrekking hadden op de gemeente Maasgouw, maar wel op de overheid in zijn algemeen. Lokaal Belang is al 15 jaar toonaangevend aanwezig in de gemeente Maasgouw en heeft zich bewezen als een betrouwbare partij met betrouwbare mensen.

Op de kandidatenlijst van lokaal Belang zijn bijna alle kernen vertegenwoordigd. Onze kandidaten zijn actief in uw dorp en zeer betrokken en begaan het ‘wel en wee’ in uw dorp. Heel blij zijn we met een aantal nieuwe kandidaten; enthousiaste, jonge kandidaten met nieuwe inspirerende ideeën!

Met de bereikte resultaten in de afgelopen periode hebben we dat vertrouwen hopelijk nog verder versterkt.

Echter is er ook wederzijds vertrouwen nodig. Dat is immers dé basis voor een succesvol gemeentelijk beleid en (daarmee) een gezonde Maasgouwse samenleving. Meer en meer wordt duidelijk dat alleen via samenwerking optimale resultaten behaald kunnen worden. Samenwerking met onze vrijwilligersorganisaties, ondernemers, andere gemeenten, organisaties in de gezondheidszorg, verenigingen, etc.

Ook samenwerking met (groepen van) inwoners. Onze inwoners nemen in toenemende mate initiatieven ter verbetering of behoud van de kwaliteit van hun eigen leefomgeving. En dat is prachtig. Samenwerken is dus absolute noodzaak, maar wel samenwerken op basis van onderling vertrouwen en met respect voor elkaar.

Een boeiende uitdaging die Lokaal Belang –ook de komende periode- graag samen met U aangaat!

In het voorliggend verkiezingsprogramma presenteert Lokaal Belang de uitdagingen voor de komende raadsperiode. Deze uitdagingen zijn ingedeeld in de belangrijkste thema’s voor de komende periode. In dit programma beperken we ons tot thema’s die voor Lokaal Belang onderscheidend zijn. Andere thema’s, zoals bijvoorbeeld handhaving, openbare orde en financiën zijn aan zoveel regels en wetten gebonden dat een verantwoorde uitvoering hiervan als vanzelfsprekend wordt gezien.

Vanzelfsprekend is ook een veilige leefomgeving, lage lokale lasten, goed onderwijs en een optimaal voorzieningenniveau.

De thema’s die er voor ons wel toe doen beschrijven we beknopt en helder, waarbij we aangeven wat de huidige situatie is en wat we in de komende periode willen bereiken.

Daarnaast geven we aan wat onze belangrijkste speerpunten per dorp zijn. Hiermee onderkend Lokaal Belang het belang van de leefbaarheid in de afzonderlijke dorpen. Niet alleen de gemeente Maasgouw, maar de situatie in uw eigen dorp is bepalend voor de leefbaarheid.

Een korte terugblik

Uitgangspunten en kernwaarden
Politieke keuzes worden voortdurend getoetst aan onze algemene uitgangspunten. Deze uitgangspunten zijn voor ons belangrijke richtlijnen en vormen een rode draad door ons verkiezingsprogramma.

Dorpsidentiteit
Elke kern, elke dorp heeft baat bij een sterke eigen identiteit. Bijvoorbeeld het forensische karakter van Linne, de invloed van de binnenvaart in Maasbracht, het historische karakter van Thorn en de aanwezigheid van de vele cliënten van de zorginstellingen in Heel. Maar ook de kleinschaligheid van bijvoorbeeld Ohé en Laak, Beegden, Stevensweert en Wessem. Een eigen identiteit betekent namelijk verbondenheid, betrokkenheid en trots. Dit zorgt ook weer voor leefbaarheid. Sterke kernen maken ook een sterk en zelfbewust Maasgouw.

Eigen verantwoordelijkheid
Lokaal Belang wil meer ruimte geven aan initiatieven van inwoners, ondernemers en verenigingen. De overheid kan niet alles oplossen, maar geeft ruimte voor initiatief en verantwoordelijkheid aan de inwoners. Dit betekent een gemeente die veel meer faciliteert en ondersteunt dan probleemoplossend bezig is. Samen maken we Maasgouw.

Duurzaam
Zowel milieutechnisch als sociaal willen we een duurzame koers volgen. Dit betekent onder meer het gebruik maken van duurzame materialen, een gescheiden afvalwatersysteem en minder restafval. Naar verwachting levert het nieuwe afvalverzamelsysteem hiertoe een belangrijke bijdrage. De daadwerkelijke effecten zullen we nauwlettend volgen. Maasgouw voert op dit moment al een proactief duurzaam beleid en focust hierbij op de volgende 4 opgaves:

Regionale Energie Strategie (RES)
Opgave die door de rijksoverheid is bepaald vanuit het klimaatakkoord van Parijs, de aarde mag niet meer opwarmen dan 1.5 gr. Hierbij wordt ingezet op de volgende drie belangrijke punten: besparing van energie en opwekking van grootschalige wind- en zonne-energie.

Transitievisie warmte
Hierin beschrijven we hoe we als gemeente Maasgouw in 2050 aardgasvrij denken te zijn in de bebouwde omgeving.

Klimaatadaptatiestrategie en uitvoeringsprogramma
In deze strategie wordt ingegaan op de volgende vier onderdelen:

 • Hittestress
 • Wateroverlast
 • Verdroging
 • Waterveiligheid

Actieplan energie Maasgouw
Een energietransitie die wij als gemeente eigenstandig Denk aan (onder meer): LED verlichting gemeentehuis en sportvelden, zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen, verduurzamen wagenpark

Op sociaal vlak betekent duurzaamheid het laten meedoen van mensen die niet in het arbeidsproces zitten of niet meer maatschappelijk actief zijn. Lokaal Belang vindt het belangrijk dat de gemeente een voorbeeldrol vervult.

Op sociaal vlak betekent duurzaamheid het laten meedoen van mensen die niet in het arbeidsproces zitten of niet meer maatschappelijk actief zijn. Lokaal Belang vindt het belangrijk dat de gemeente een voorbeeldrol vervult. De uitgangspunten van de Global Goals onderschrijven we nadrukkelijk en zijn een belangrijke richtlijn voor toekomstige plannen.

Verkiezingsthema | Iedereen doet mee!

Deelnemen aan de samenleving, op welke wijze dan ook, is voor iedereen belangrijk. Iedereen ontmoet graag anderen, iedereen heeft behoefte aan ontspanning en wil een zinvolle (vrije)tijdsbesteding. Voor een aantal inwoners is dit niet altijd vanzelfsprekend. Zij worden belemmerd door bijvoorbeeld gezondheidsproblemen of andere sociaal-maatschappelijke knelpunten. Deze inwoners hebben extra aandacht, hulp en ondersteuning nodig!

 • Maasgouw is erin geslaagd de zorgtaken voor jongeren en ouderen lokaal goed over te nemen. De uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en jeugdzorg is goed geregeld. Maasgouw ondersteunt jongeren en ouderen die dit nodig hebben door de WMO en jeugdzorg lokaal in te zetten.
 • We zien in alle kernen (nieuwe) burgerinitiatieven, met name gericht op de oudere doelgroep.
 • Er zijn een aantal algemene, laagdrempelige activiteiten zoals de huiskamers, de wensbus, inzet van jeugdcoaches en beweegactiviteiten.
 • De vraag naar extra zorg en ondersteuning neemt toe. Zowel bij ouderen, jongeren als inwoners met psychische problemen.
 • Inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt worden ingezet in de groenvoorziening of worden ondersteund bij het zoeken naar werk of een andere zinvolle tijdsbesteding die aansluit bij de wensen en behoeften van inwoners.
 • Voor mantelzorgers worden diverse waarderende activiteiten georganiseerd.
 • Er zijn voldoende ontmoetings- en ontspanningsactiviteiten voor iedereen, in elke kern en waar iedereen zich welkom voelt.
 • De toenemende vraag aan extra ondersteuning onder alle doelgroepen beperken zodat iedereen op zijn eigen manier mee kan doen.
 • De uitvoering van de WMO en de jeugdzorg beheersbaar houden.
 • Meer lokale aandacht voor inwoners met sociale en/of psychische problemen.
 • Het terugdringen van het aantal inwoners dat eenzaamheid ervaart.
 • In Maasgouw zijn voldoende inwoners bereid om zich in te zetten als vrijwilliger.
 • Een wijkgerichte aanpak door professionals, die gericht is op het bevorderen van sociale cohesie en het stimuleren van eigen verantwoordelijkheid bij inwoners.
 • Het introduceren van nieuwe ontmoetingsactiviteiten voor ouderen én jongeren.
 • Het intensiever promoten van bestaande activiteiten voor ouderen en jongeren.
 • Begeleiding van inwoners die problemen ervaren met de invulling van hun eigen dagelijkse leven.
 • Blijvende inzet voor inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt bij gemeentelijke projecten.
 • Ondernemers stimuleren tot en ondersteunen bij arbeidsparticipatie voor langdurig werkzoekenden.
 • Vrijwilligerswerk promoten en organisaties ondersteunen bij een succesvol vrijwilligersbeleid. Onder meer door het delen van succesvolle acties en verhalen met elkaar.

Iedereen draagt bij!

Ontmoeten, ontspannen en ontplooien zijn belangrijke ingrediënten voor een zinvolle vrijetijdsbesteding. Verenigingen en vrijwilligers spelen hierbij een essentiële rol. De gemeente ondersteunt deze vrijwilligers onder meer door het verstrekken van subsidies en het bieden van professionele ondersteuning.

Belangrijke voorwaarden zijn: geschikte accommodaties waar verenigingen hun activiteiten kunnen organiseren en een lokale plek waar dorpsactiviteiten (denk aan Sinterklaas en carnaval) gehouden kunnen worden.  Het realiseren, onderhouden, beheren en exploiteren van deze accommodaties is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van vrijwilligersorganisaties en gemeente.

 • De subsidies aan verenigingen zijn in stand gebleven.
 • Verenigingen worden ondersteund door professionele coaches zoals verenigingsondersteuners, combinatiefunctionarissen en een kernenregisseur.
 • Veel verenigingen kampen met een tekort aan vrijwilligers
 • Door (landelijke) regelgeving worden steeds hogere kwaliteitseisen gesteld aan vrijwilligers.
 • De corona-pandemie heeft geleid tot een moeilijke periode voor veel verenigingen; herstel van deze periode vergt tijd.
 • Verenigingen beschikken over kwalitatief goede en voldoende vrijwilligers.
 • Inwoners zien vrijwilligerswerk als een leuke, boeiende en leerzame vrijetijdsbesteding.
 • Het huidige subsidiebeleid wordt voortgezet met aanvullende maatregelen om eventuele specifieke knelpunten op te lossen.
 • Professionele ondersteuning worden afgestemd op de behoeftes van vrijwilligersorganisaties.
 • Extra inzet op het promoten van vrijwilligerswerk als leuke en leerzame vrijetijdsbesteding.
 • Vrijwilligersorganisaties laten leren van elkaars succesvolle activiteiten.
 • Waken voor behoud van voldoende en geschikte accommodaties, afgestemd op de behoeftes per dorp.

Wonen in een prettige leefomgeving

De kwaliteit van de leefomgeving blijkt voor veel inwoners een belangrijke reden om in de gemeente Maasgouw te wonen. De gemeente wordt gekenmerkt door weidse uitzichten over de Maasplassen in een landschap met karakteristieke dorpskernen en veel groen. Vooral die combinatie van kwaliteiten maakt Maasgouw tot een aangename gemeente om te wonen en leven. Het behouden en versterken van deze ruimtelijke kwaliteit en de aanwezige voorzieningen vormen daarmee een bijzonder doel voor de gemeente.

 • Het is prettig wonen in Maasgouw. De groenvoorzieningen, wegen en trottoirs zijn op orde; er zijn voldoende speelvoorzieningen voor kinderen en de verkeersdrukte valt over het algemeen mee.
 • Bewoners en ondernemers nemen steeds meer zelf initiatief om bepaalde straten te verfraaien met bijvoorbeeld planten en bloemen.
 • Het gemeentelijke klachtenmeldpunt werkt goed en klachten worden snel afgehandeld.
 • Inwoners worden vroegtijdig betrokken bij de herinrichting van de openbare ruimte.
 • Behouden van de huidige situatie.
 • In overleg met bewoners blijven zoeken naar verbeteringen op het gebied van o.a. verkeersveiligheid, onderhoud groen, inrichting van wegen en speelvoorzieningen.
 • Inwoners hebben kennis van en begrip voor de veranderde maatregelen met betrekking tot het onderhoud van openbaar groen.
 • Voortzetting/opnieuw organiseren van de buurtschouw: samen met inwoners de kernen bezoeken om knelpunten te analyseren en waar nodig op te lossen.
 • Handhaving van het bestaande systeem voor het melden van klachten.
 • Goede initiatieven van inwoners promoten, stimuleren en eventueel uitbreiden naar andere kernen.
 • Onderzoek naar (gewenste) uitbreiding van straatmeubilair zoals bijvoorbeeld bankjes of tafels.
 • Regelmatige voorlichting over de gemaakte keuzes van het onderhoud van openbare ruimte.

Voor iedereen een eigen (t)huis

Maasgouw, met haar grote verscheidenheid aan woonkernen, is een aangename gemeente om in te wonen en wil dat in de toekomst ook zo houden. Een geschikte woning voor iedereen is daarbij een belangrijke voorwaarde maar blijkt een lastige opgave. Het huidige aanbod sluit niet aan bij de wensen en behoeftes van onze inwoners; daarbij zijn voor potentiële nieuwkomers te weinig geschikte huizen beschikbaar.

De gemeente heeft een beperkte rol en is in hoge mate afhankelijk van woningcorporaties, projectontwikkelaars en particuliere initiatiefnemers. Een goede samenwerking is een absolute voorwaarde, waarbij iedere vanuit zijn eigen specifieke verantwoordelijkheid meewerkt aan ons gezamenlijke doel: Voor iedereen een eigen (t)huis!

 • De huidige woningmarkt is ten opzichte van 4 jaar geleden totaal verschillend. In plaats van dreigende leegstand is er sprake van een tekort aan (geschikte) woningen.
 • Gemeente Maasgouw heeft nog steeds (in vergelijking met andere gemeenten) erg weinig huurwoningen.
 • De gebieden waar woningbouw kan plaatsvinden zijn grotendeels ingevuld.
 • Verduurzaming van woningen is een belangrijke opdracht voor iedereen.
 • In (bijna) alle kernen ontstaan mooie initiatieven van woon-zorgcentra.
 • Voldoende en geschikte woningen voor (nieuwe) inwoners, bijzondere aandacht verdienen hierbij jongeren en ouderen (levensloopbestendig)
 • Zoveel mogelijk energie-neutrale woningen. En upgraden van woningen naar een hoger energielevel.
 • Inzetten op het omvormen van bestaande, leegstaande, panden tot geschikt woningen.
 • Uitbreiden van het aantal huurwoningen, in overleg met inwoners, woningbouwcorporaties en projectontwikkelaars
 • Inzet stimuleringsmaatregelen om woningen te verduurzamen en levensloopbestendig te maken.
 • Allianties aangaan met particuliere initiatiefnemers voor het creëren van extra woonruimtes voor specifieke doelgroepen.

Bedrijven en ondernemers

Bedrijven en winkels zorgen voor werkgelegenheid en welvaart en leveren daarmee een belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid binnen kernen. Ondernemers zijn aan zet om in te spelen op de steeds veranderende marktomstandigheden. De gemeente heeft hierbij een faciliterende rol en zorgt voor randvoorwaarden die nodig zijn voor economische ontwikkelingen.

 • Er is frequent en constructief overleg met plaatselijke ondernemers.
 • Er is ingezet op herstructurering van bestaande bedrijventerreinen.
 • In het Keyport-samenwerkingsverband is gezocht naar een optimale regionale arbeidsmarkt.
 • Beleidsmatig is ingezet op twee centrale (bovenlokale) winkelgebieden in Heel en Maasbracht.
 • Er is sprake van actieve ondersteuning voor behoud van winkelvoorzieningen in de overige kernen.
 • Alle wettelijke mogelijkheden zijn benut om geuroverlast van diervoedselproducent De Heus te beperken.
 • Er is sprake van beperkte leegstand van winkels.
 • Bedrijventerreinen zijn versnipperd.
 • Behouden van de bestaande winkelvoorzieningen en bedrijven; hiermee wordt leegstand voorkomen
 • Inwoners kunnen op acceptabele afstand hun dagelijkse boodschappen doen.
 • Bezoek aan winkels en bedrijven leidt tot weinig verkeersoverlast.
 • Blijvende facilitering van ondernemers door onder meer;
  • Zorgen voor optimale bereikbaarheid en beschikbaarheid van winkels en bedrijven in kernen.
  • Ondersteunen van ondernemers bij het in dienst nemen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
  • Faciliteren van ondernemers bij het inzetten van social return.
  • Heldere en korte communicatielijnen met de gemeente.
  • Mogelijkheden onderzoeken om biologisch producten van Maasgouwse agrariërs aan te bieden via de lokale markt.

Veilig over straat

Cijfermatig gezien is Maasgouw een verkeersveilige gemeente. Er gebeuren (relatief) weinig verkeersongevallen. Het behoud hiervan is van groot belang en blijvende alertheid is een voorwaarde. Maasgouw is goed bereikbaar via vele (water)wegen. Ook de busverbindingen met de omliggende gemeenten zijn voldoende.

 • Bereikbaarheid van de gemeente is door de aanwezigheid van wegen en water optimaal.
 • Verkeersveiligheid is objectief gezien goed: het aantal verkeersongevallen zijn minimaal.
 • Bij reconstructies van wegen is verkeersveiligheid belangrijk.
 • Het openbaar vervoer is door de bestaande busverbindingen voldoende.
 • Aangepast vervoer is door inzet van de Wensbus en Omnibuzz goed geregeld.
 • Voornamelijk continuering van de bestaande situatie in 2022.
 • In alle kernen geldt een snelheidsbeperking van 30 km/uur. Bij reconstructies worden wegen als 30 km-zone ingericht.
 • Inwoners betrekken bij het (her)inrichten van verkeersveilige wegen.
 • Signalen over verkeersonveilige situaties worden met voorrang opgepakt.
 • Aandacht voor de verkeersveiligheid bijvoorbeeld tijdens schooltijd.
 • Uitbreiden van laadpalen voor auto’s en fietsers.
 • Uitbreiding inzet van digitale snelheidsmeters en de gegevens hiervan vertalen in verkeersveilige maatregelen.

Aandacht voor ons verleden

De gemeente Maasgouw kenmerkt zich door een rijke culturele historie. Daarbij denken we uiteraard aan onze historische kernen: Stevensweert, Thorn en Wessem. Maar ook in andere kernen is veel cultureel historisch erfgoed. Denk aan monumenten, de vele culturele verenigingen en culturele activiteiten in onze musea.

 • Behoud van ons cultureel erfgoed in de breedste zin van het woord.
 • Brede aandacht voor lokaal cultureel erfgoed onder inwoners.
 • Blijvende promotie van ons cultureel erfgoed: regionaal, provinciaal landelijk en euregionaal.
 • Inzet van ruime historische kennis bij van en door inwoners.
 • Stimuleren, ondersteunen en faciliteren van initiatieven die gericht zijn op het kennismaken, onder de aandacht brengen van ons cultureel erfgoed.
 • Brede aandacht voor het in Maasgouw ontwikkelde erfgoedcommunicatieplan (Canon Maasgouw).

Lees ook de speerpunten die we per dorp hebben opgesteld

Speerpunten per dorp