Een terugblik op de afgelopen 4 jaar Lokaal Belang

Het is gebruikelijk dat Lokaal Belang verantwoording aflegt over de afgelopen periode; belofte maakt immers schuld.

Dankzij een uitstekend verkiezingsresultaat werd Lokaal Belang in 2018 de grootste partij in de gemeenteraad van Maasgouw. Met 7 raadsleden, 5 commissieleden en 2 wethouders waren we de afgelopen raadsperiode in staat om een groot deel van onze beloften na te komen. Begin 2020 zorgde Covid-19 helaas voor de nodige vertraging van onze plannen. We kijken niettemin met tevredenheid terug op de afgelopen periode.

We nemen u graag mee in onze terugblik en geven daarmee invulling van onze slogan voor 2022: Betrokken en Betrouwbaar!

Algemene thema’s

Het Strategisch Plan Duurzame Ontwikkeling is vastgesteld. In dit plan wordt een integrale aanpak voor duurzame ontwikkeling beschreven die is gericht op de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties: de Global Goals. In feite is hier sprake van drie verschillende actiepunten:

1. de energietransitie.
2. de klimaatadaptatie
3. circulaire economie.

Het mag duidelijk zijn dat de uitvoering van deze drie onderdelen een kwestie van lange adem is. De start is echter gemaakt! Als gemeente erkennen we nadrukkelijk onze voorbeeldrol en erkennen we dat alle kleine beetjes helpen voor een schonere wereld voor de volgende generaties.

Meer specifiek aandachtspunt was de invoering van het nieuwe afvalbeleid eind 2021. Dit heeft tot enige ‘reuring‘ gezorgd. We gaan ervan uit dat, na een gewenningsperiode, dit nieuwe beleid zorgt voor meer milieurendement en een grotere tevredenheid bij onze inwoners.

Zeker voor dit onderdeel is de coronacrisis helaas van grote invloed geweest. Het sociale contact werd immers noodgedwongen op een laag pitje gezet. Veel activiteiten konden geen doorgang vinden. Ondanks dit gegeven kijken we toch met enige tevredenheid terug op de afgelopen periode:

  • Uit enquêtes onder onze WMO-cliënten mogen we concluderen dat zij tevreden zijn over de dienstverlening van de gemeente Maasgouw en de uitvoeringsorganisatie MER.
  • Voor het tegengaan van eenzaamheid is een Plan van aanpak opgesteld; door de inzet van een speciaal hiervoor aangestelde ‘eenzaamheidscoördinator’ wordt hier uitvoering aangegeven.
  • Het beleidsplan “Armoedebeleid gemeente Maasgouw 2020-2024, voorkomen, verlichten en bestrijden van armoede en schulden” is vastgesteld. In de uitvoering richt het beleid zich op drie pijlers: preventie, ondersteuning en het wegnemen van oorzaken. Om dit te bereiken is er een breed scala aan instrumenten beschikbaar.
  • Via de Stichting Menswel werd een verenigingsondersteuner aangesteld voor het Maasgouwse verenigingsleven. Werven en behouden van vrijwilligers is een van de aandachtspunten in het brede pakket van de verenigingsondersteuner.

De ontwikkelingen binnen het thema ‘Wonen’ zijn enorm snel gegaan. Gelukkig is in de afgelopen periode gebleken dat er weer meer woningen gebouwd mochten worden. Hieraan is de afgelopen periode adequaat ingespeeld: veel bouwplannen zijn gestart of staan in de startblokken. Daarbij is wel steeds gekeken naar de juiste kwaliteit: de juiste woningen voor onze belangrijkste doelgroepen (starters en senioren) op de juiste plek.

Daarnaast werd er ook veel verbouwd. Het aantal aanvragen voor een vergunning groeide zo snel, dat de vergunningverlening helaas niet altijd het tempo kon bijhouden. De wachttijden voor een vergunning liep hierdoor vertraging op.

Het plan “Bloemrijke bermen en akkerranden”, mag zeker als een succes worden benoemd. Langzaam maar zeker raken we er allemaal van overtuigd dat we de natuur meer z’n gang moeten laten gaan.

Bij de vele reconstructies van wegen werd het overleg met inwoners geïntensiveerd.

Aan de hand van vijf speerpunten: marketing, belevenissen, infrastructuur, verblijfsrecreatie-gebieden en samenwerking werd een extra impuls geven aan toerisme en recreatie. Als gevolg van de coronacrisis is er ook hier vertraging ontstaan in het proces.

Met de aanstelling van de bedrijvencontactfunctionaris is het contact en de samenwerking tussen en met onze ondernemers verbeterd.

Tijdens de coronacrisis waren we als gemeente verantwoordelijk voor de uitvoering van de TOZO regeling (tijdelijke overbruggingsregeleng zelfstandige ondernemers). Deze regeling is met voortvarendheid opgepakt en uitgevoerd. Tot grote tevredenheid van veel Maasgouwse ondernemers.

In april 2022 worden de eerste woningen in het Parc Maasresidence Thorn opgeleverd. Dit grote vakantiepark is een grote aanwinst voor onze gemeente. We hopen en gaan ervan uit dat ook onze ondernemers mee profiteren van de vele bezoekers die deze unieke locatie gaan bezoeken.

De gehele organisatie (ambtenaren en bestuurders) zijn zich ervan bewust dat het uiteindelijk gaat om het wel en wee van onze inwoners. We doen allemaal ons uiterste best omdat ook in de praktijk tot uiting te laten komen. Dat zal wellicht nooit tot een 100% tevredenheidsscore leiden. Individuele en groepsbelangen lopen immers niet altijd gelijk met het algemene belangen. Het is aan de gemeentelijke organisatie dé opdracht om deze aspecten met elkaar af te wegen.

De verbouwing van ons gemeentehuis heeft gezorgd voor een meer klantvriendelijke ontvangst en dienstverlening aan de bezoekers.

Sinds 2021 trekken onze dorpscontactpersonen erop uit om informatie op te halen bij onze inwoners. Het is mooi dat veel inwoners ‘De Keet’ weten te vinden en ter plekke hun verhaal kunnen doen en/of vragen kunnen stellen.

Na een intensieve voorbereiding ging eind 2021 de nieuwe website ‘de lucht in’. Een overzichtelijke website waar inwoners gemakkelijker de benodigde informatie kunnen ophalen.

Speerpunten per dorp

Lokaal Belang besteed altijd bijzondere aandacht aan specifieke speerpunten per dorp. Hieronder vind u het overzicht van onze speerpunten in de afgelopen periode (2018-2022) en de voortgang die hierbij geboekt is.

Maasbracht / Brachterbeek

Grootschalige renovatie Cultureel Centrum ‘De Spil Gerealiseerd
Structureel overleg met diervoedselproducent de Heus en betrokkenen zoals de Provincie als vergunningverlener. Overleg met de Heus en provincie heeft plaatsgevonden; vergunning is ondanks bezwaar gemeente verleend.
Woningbouw Bosserhofveld. In uitvoering
Woningbouw voormalige schoollocatie Europaplein/ Suikerdoossingel. Gerealiseerd
Woningbouw Havengebied afronden. Niet gerealiseerd
Verkeersdrukte en parkeerproblematiek centrum Maasbracht in overleg met betrokkenen verbeteren. Gerealiseerd
Herinrichten van vijver Julianalaan/ Parklaan. Deels gerealiseerd
Onderzoek naar alternatieve ontsluiting kern Maasbracht. Gerealiseerd

Linne

Toekomst van Kloosterhof bepalen. Nog geen definitief besluit genomen.
Behoud supermarkt in de kern Linne Gerealiseerd
Integrale toekomstvisie voor Linne ontwikkelen in overleg met ‘Leef Linne’. Gerealiseerd
Toegangsweg rotonde Rijksweg- Sportveldstraat voor motorvoertuigen. Gerealiseerd
Aanpassen versmalling Maasbrachterweg. Nieuwe maatregelen zijn niet genomen.
Snelheid beperkende maatregelen invoeren en weren van vrachtverkeer Oudeweg. Gerealiseerd
30 km-zone in Veestraat uitbreiden. Gerealiseerd
Natuur rond Linne beheer en behoud wordt optimaal ingezet. Gerealiseerd
In samenwerking met Limburgs Landschap een uitkijktoren realiseren met panoramische kijk op de Lus van Linne. Niet gerealiseerd
Faciliteren van ondernemers om te komen tot een terras aan de Maas Wordt aan gewerkt, nog niet gerealiseerd.
Fietspad van Linne naar Merum aanleggen. Wordt nog aan gewerkt i.o.m. de gemeente Roermond.

Heel / Panheel

Inrichten van ontmoetingsplek voor jongeren. Gerealiseerd maar inmiddels opgeheven.
Opknappen Chateau Heel (voormalig Sint Anna). Werkzaamheden zijn gestart.
Woningbouw Reutsdael afronden. Gerealiseerd
Woningbouw Sleydal afronden. Gerealiseerd
Parkeerprobleem rondom Fun Beach oplossen. Besluit genomen, in uitvoering.
Toekomstvisie tennisaccommodatie actualiseren. Gerealiseerd

Beegden

Project Krijtenberg inclusief woonbestemming voor Huis ter Beegden. Gerealiseerd
Effecten van maatregelen tegen sluitverkeer monitoren. Gerealiseerd
Basisschool behouden. Gerealiseerd
Verkeerssituatie Gaardweg aanpassen. Gerealiseerd

Thorn

Mogelijke invulling woningbouw voormalig Kreato-gebouw onderzoeken. Gerealiseerd
Realisatie woningen Parrenhof. Gerealiseerd
Realisatie woningen Oude Trambaan (voormalige schoollocatie). Gerealiseerd
30 km-zone verbeteren, in combinatie met de reconstructie van Meers, Steegputstraat, Eind, Baarstraat, Oude Trambaan. Gerealiseerd
Realisatie Hofferkeukens. Gerealiseerd
Oprichten Stichting buitenpodium Abijhof. Gerealiseerd
Actief ondersteunen realisatie gebied Groeskamp. Gerealiseerd
Acceptabele oplossing in kader van Hoogwaterbescherming, in overleg met alle betrokkenen; mening van de inwoners zwaar zal wegen. Overleg heeft plaatsgevonden; Maasgouw heeft alternatief ingediend; beslissing ligt bij Ministerie.

Wessem

Nieuwe maatschappelijke voorzieningen realiseren aan de Thornerweg in nauwe samenwerking met de gebruikers. Start in 2022.
Nautische Boulevard verder ontwikkelen. Project ligt op koers.
Realisatie woningbouw voormalig gebouw Mutsaersstichting. Project is in uitvoering.
Realisatie woningbouw gebied Schoolstraat / Burg. Joostenlaan. Project is in uitvoering.
Oplossen parkeerproblemen Wallenstraat. Niet gerealiseerd, wordt meegenomen in kader van het programma ‘Nieuw Gemeenschapshuis’.
Acceptabele oplossing in kader van Hoogwaterbescherming, in overleg met alle betrokkenen; mening van de inwoners zwaar zal wegen. Overleg heeft plaatsgevonden; Maasgouw heeft alternatief ingediend; beslissing ligt bij Ministerie.

Stevensweert

Realisatie woningbouw gebied Op de Konie. Project is in uitvoering.
In overleg met de dorpsraad de resultaten van het dorpsontwikkelingsplan vertalen in concrete acties. Acties uit overleg in uitvoering.
Aandacht voor verkeersveiligheid Molendijk. Niet gerealiseerd.

Ohé en Laak

Realisatie woningbouw voormalige schoollocatie. Project in uitvoering in 2022.
Herinrichting voormalige tuinen kasteeldomein Walburg. Gerealiseerd
Actualiseren toekomstvisie tennisaccommodatie. Nog in bespreking.