Speerpunten per dorp

Lokaal Belang hecht grote waarde aan blijvende aandacht voor de leefbaarheid in onze dorpen. Per dorp benoemen we speerpunten die de komende periode bijzondere aandacht vragen en daarmee voor ons belangrijke doelen zijn die we de komende periode willen realiseren.

 • Realiseren van starterswoningen.
 • Realiseren van levensloopbestendige woningen voor met vooral senioren en ouderen.
 • Stimuleringsmaatregel (subsidies) voor duurzaamheid, m.n. aanleg van zonnepanelen
 • Oplaadpalen voor auto’s en fietsers.
 • In overleg met de parochies onderzoeken op welke wijze de kerken voor de toekomst hun maatschappelijke functie kunnen behouden.
 • Verbeteren informatiecommunicatie voor m.n. ouderen bij nieuwe ontwikkelingen (WMO, Afval).
 • Onderzoek naar betere ontsluiting van het plan Krijtenberg.
 • Kwaliteit trottoirs, na werkzaamheden door nutsbedrijven, verbeteren.
 • Speel- en beweegtuin in- en rond plan Krijtenberg Beegden voor jong en oud. Dit in samenspraak met Huize ter Beegden.
 • Specifieke aandacht voor de veiligheid op de Beegderheide, welke onder druk staat door de toename van de populatie wilde zwijnen.
 • Aanpak object Gonzales Panheel.
 • Inhaalslag bewustwording cultureel Romeins erfgoed.
 • Inbreng blijven ophalen bij inwoners, ondernemers en instellingen in Heel voor het verbeteren van zowel leefbaarheid als het aantrekkelijker maken van het centrum.
 • Verbetering van de uitstraling rond Kasteel st. Anna.
 • Een acceptabele oplossing voor de huisvesting van verenigingen in de Harmoniezaal en Kloosterhof.
 • Aantrekkelijker maken Grotestraat door meer groen in deze (oude, te smalle straat). Bezien of het mogelijk is deze straat (gedeeltelijk) in te richten als eenrichtingsverkeer.
 • Alerte en kritische houding t.a.v. mogelijke industriële ontwikkelingen in het Linnerveld.
 • Op basis van actuele cijfers over de leerlingenprognoses, tijdig anticiperen op noodzakelijke ruimtelijke aanpassingen aan het schoolgebouw.
 • Onderzoek naar –en mogelijk realiseren van een nieuwe ontsluitingsweg als alternatief voor het vrachtverkeer dat nu gebruik maakt van de Molenweg
 • (Verdere) ontwikkeling van het (sportieve) gebied voormalige voetbalvelden aan het Europlein.
 • Opknappen c.q. opnieuw inrichten van het oude kerkhof Maasbracht.
 • Verbeteren van de verkeersveiligheid Sintelstraat/Havenstraat en Wilhelminalaan/Molenweg. Met name door beperkt uitzicht door de terrassen.
 • Aanpak parkeerproblematiek toerisme nabij Oude Maas.
 • Herziening verkeersveiligheid Dorpsstraat, Raadhuisstraat
 • Extra aandacht voor het versterken van het toerisme door investeren in cultureel erfgoed, informatieborden over bezienswaardigheden of uitleg landschap.
 • Door ondersteuning van burgerinitiatieven realiseren van nieuwe activiteiten voor kinderen en jongeren.
 • In overleg met o.a. de dorpsraad onderzoek naar de huidige functie van het Multifunctioneel gebouw in relatie tot de behoefte van de (potentiële) gebruikers.
 • Aantrekkelijker en veiliger (voor voetgangers) maken van de Maasdijk, door o.a. het plaatsen banken en afvalbakken.
 • In overleg met de dorpsraad upgraden van het straatbeeld van de historische kern en behoud van het historische karakter van de kern bij nieuwe ontwikkelingen.
 • Een overzichtelijke en verkeersveilige situatie creëren ter hoogte van (kruising) St. Annadijk Roumerweg en de Weg langs de Grinderkens.
 • Ontwikkelen van een integraal verkeersplan voor de oude kern.
 • Onderzoek naar permanente uitbreiding terrassen zomerperiode.
 • Verfraaiing gebied Wessem-Thorn (met name vanaf de Maasresidence tot aan de kern Thorn).
 • Inzetten op andere bestemming Kreato-gebouw; bij voorkeur door het realiseren van (zorg)woningen.
 • De oprit naar de A2 verbeteren i.v.m. verkeersveiligheid rotonde en tevens op- en afrit (A2) van en naar Wessem.
 • Overleg met Mutsaertsstichting, dorpsraad en burgerinitiatieven over een integraal plan van het gebied aan beide zijden van de Thornerweg.
 • Nieuwe oversteek bij Thornerweg, vanuit de schutterij opnieuw bezien.
 • Tot 2024, gereedkomen van het nieuwe gemeenschapshuis, overlast parkeren op de Wallenstraat beperken.

Bekijk ook ons verkiezingsprogramma

Verkiezingsprogramma